Kwalifikacje nauczycieli uczących za granicą

Przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działają szkoły i szkolne punkty konsultacyjne. W obecnie obowiązujących przepisach prawa nie sformułowano szczegółowych kwalifikacji wobec nauczycieli pracujących w takich właśnie placówkach. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wprowadzić odrębne regulacje dotyczące tego zagadnienia.

Jest to materią projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli skierowanego pod obrady Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu. Przewidziane w projekcie rozporządzenia regulacje dotyczą: nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz nauczycieli wiedzy o Polsce. Dwie zasadnicze zmiany wprowadzane omawianym rozporządzeniem to:

  1. poszerzenie możliwości zatrudnienia w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych nauczycieli prowadzących zajęcia nauczania początkowego, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce;
  2. nałożenie na osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkół podstawowych oraz do nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce obowiązek ukończenia kursu kwalifikacyjnego mającego na celu przygotowanie do nauczania zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.
Pon., 14 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski