Wańka wstańka, czyli... ochotnicze hufce pracy wiecznie żywe!

Zespół Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej otrzymał do zaopiniowania  projekt  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.

Głównym celem projektu  jest dostosowanie przepisów do zmian:

  • wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz, U. Nr 157, poz. 1241), na mocy których z dniem 1 stycznia 2011 r. likwidowane są gospodarstwa pomocnicze;
  • wprowadzanych ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...), polegających na rozszerzeniu zakresu działalności Ochotniczych Hufców Pracy (zwanych dalej OHP) o prowadzenie szkoleń w ośrodkach szkolenia zawodowego i w rejonowych ośrodkach szkolenia zawodowego młodzieży.

Ośrodki szkolenia zawodowego zostaną utworzone z dniem 1 stycznia 2011 r. w oparciu o bazę lokalową i sprzętową Ośrodków Centralnego Szkolenia Maszynistów (zwane dalej OCSM) w Mińsku Mazowieckim, Radomiu, Włocławku oraz Wrocławiu, które podlegać będą likwidacji w dniu 31 grudnia 2010 r. na podstawie Zarządzeń Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r.: Nr 28, 29, 30 i 31. Realizowane przez te ośrodki zadania, mienie oraz nieruchomości zostaną przekazane Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy. Zasady przejęcia przez OHP ww. ośrodków zostały określone w Porozumieniu z dnia 23 września 2010 r. zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy, uzgodnionym z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży zostaną utworzone z dniem 1 stycznia 201 lr. na bazie likwidowanych gospodarstw pomocniczych. Dwadzieścia nowo utworzonych rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży będzie jednostkami podporządkowanymi odpowiednio Wojewódzkim Komendantom OHP lub Dyrektorom Centrów Kształcenia i Wychowania (zwanych dalej CKiW) i zastąpi działalność trzydziestu pięciu likwidowanych gospodarstw pomocniczych w zakresie organizacji szkolenia zawodowego dla uczestników OHP oraz innych osób do 25 roku życia z terenu województwa w obrębie którego będą działać. Rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży będą prowadzić działalność szkoleniową w formie kursów, w odróżnieniu od centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania i hufców pracy, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie działalności wychowawczej (całodobowa opieka) oraz podwyższanie wykształcenia ogólnego i zawodowego w formach szkolnych w ramach gimnazjów lub zasadniczej szkoły zawodowej o 2 lub 3 letnim cyklu kształcenia.

Czw., 27 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: