Obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

W dniu 18 stycznia 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Najistotniejszym punktem porządku obrad było wyrażenie opinii odnośnie projektu ustawy o systemie jakości edukacji. Projekt został pozytywnie przyjęty, jako odpowiadający potrzebom nowoczesnego zarządzania edukacją, jednakże z wprowadzeniem pewnych zmian porządkowych – dotyczących przykładowo usunięcia ze składu komisji konkursowej prowadzącej konkurs na dyrektora szkoły dwóch przedstawicieli wojewody,  czy też korekty w podziale kompetencji między poszczególne organy jednostki samorządu terytorialnego.

Pozytywnie bez uwag zostały zaopiniowane dwa kolejne projekty:

1) projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć EURO 2012;

2) projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych.

W ramach spraw różnych poruszone zostały następujące kwestie:

  •  stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W stanowisku tym Związek Powiatów Polskich negatywnie ocenił zawarty w druku sejmowym nr 3602 projekt ustawy, którego istotą jest odsunięcie w czasie obligatoryjnej daty objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym – z 1 września 2012 roku na 1 września 2020 roku – a zatem o osiem lat. Obecna na posiedzeniu zespołu wiceminister K. Szumilas poinformowała, że rząd podziela negatywną ocenę poselskiej inicjatywy ustawodawczej stanowiącej przedmiot stanowiska;
  •  podniesiono problem oszustw dokonywanych przez szkoły niepubliczne przy występowaniu o dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Jak wykazał niezbicie starosta nowotarski mają miejsce praktyki zgłaszania „martwych dusz”, wpisywania uczniów na kilka kierunków (choć uczestniczy w zajęciach tylko na jednym), czy wreszcie zgłaszania tych samych osób jako uczniów kilku współpracujących ze sobą szkół. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazał, że trwają prace nad projektem nowej ustawy o systemie informacji oświatowej. Po jej uchwaleniu pewne praktyki staną się niemożliwe. Odnosimy wrażenie, że nie jest to rozwiązanie wystarczające – istotne jest bowiem wyposażenie jednostek samorządu terytorialnego w uprawnienia kontrolne powiązane z możliwością zweryfikowania wysokości środków przysługujących danej szkole.

Zespół ustalił ponadto, iż na kolejnym posiedzeniu Zespołu omówione zostaną kryteria podziału 0,6% rezerwy części oświatowej. Odnotować tu należy wniosek Związku Gmin Wiejskich RP o utrzymanie rezerwy 0,6%.

Wt., 25 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski