Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Czerwcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

15 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Nr 129).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Nr 114).
  4. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Nr 116).
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Opinię pozytywną z uwagami otrzymały projekty:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Nr 125).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Nr 126).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Nr 127).

W zakresie powyższych projektów strona samorządowa zgłosiła że największym problemem może okazać się znalezienie kadry specjalistów, gotowych podjąć prace w szkole, a także na konieczność systemowego przemyślenia kompetencji nauczycieli specjalistów, aby nie zatracić potencjału pedagoga specjalnego.

Negatywną opinię Zespołu uzyskały projekty:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Nr 122).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Nr 123).

Opinia negatywna do projektów została podyktowana faktem, że w ramach edukacji obronnej zrezygnowano z zajęć z polityki zdrowotnej oraz że nie oszacowano skutków organizowania przez szkoły zajęć na strzelnicach.

W ramach spraw różnych Zespół pozytywnie zaopiniował propozycje podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 2022 r. i ustalono, że wniosek ZPP dot. funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych od 1 września br. ich finansowania od 1 stycznia 2023 r. zostanie poruszony podczas lipcowego posiedzenia Zespołu, a wcześniej MEiN prześle odpowiedź.

 

Czw., 23 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka