Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Grudniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Grudniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

1 grudnia br. w formule online odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia wniosku Związku Powiatów Polskich odnośnie współfinansowania przez powiaty Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powstała wątpliwość co do interpretacji przepisów – czy powiat musi uzupełniać środki finansowe w wysokości co najmniej 10%, w przypadku gdy, zadania nie pochodzą z algorytmu a z Programu Wyrównywania Różnic np. zakup samochodu. Zgodnie z odpowiedzią ministerstwa uzupełnianie w wysokości 10% dotyczy tylko środków przekazywanych algorytmowo. Przedstawicielka ZPP mec. Bernadeta Skóbel zaproponowała, aby w tej kwestii dokonać nowelizacji przepisów, aby ostatecznie rozwiać wszystkie wątpliwości.

Następnie przystąpiono do opiniowania projektów aktów prawnych i tak:

  1. Projekt ustawy o pomocy społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W stosunku do poprzedniej wersji projektu. Postanowiono zrezygnować z zapisu art. 51c, odnośnie możliwości finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez samorządy. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1079) – projekt stanowi przedłużenie zasad wypłacania dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych tzw. Zembalowe. Przedłużając obecnie istniejące zasady do 1 lipca 2021 r. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu z uwagą dotyczącą konieczności wypracowania systemowego rozwiązania zasad wypłacania wynagrodzeń.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1078) - projekt stanowi przedłużenie zasad wypłacania dodatków do wynagrodzeń dla ratowników medycznych (analogiczna sytuacja jak w przypadku pielęgniarek). Przedłużając obecnie istniejące zasady do 1 lipca 2021 r. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu z uwagą dotyczącą konieczności wypracowania systemowego rozwiązania zasad wypłacania wynagrodzeń.
  4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) – projekt stanowi kontynuację programu, z kilkoma zmianami na następne lata. W zakresie projektu toczyła się dyskusja odnośnie małych gmin, które mogą mieć problemy z zapewnieniem odpowiedniego standardu, w związku z czym nie będą mogły przystąpić do realizacji programu (chodzi głównie o wydzielenie dedykowanych szatni i toalet wyłącznie dla uczestników programu). W tym zakresie przedstawicielka MRiPS zapewniała, iż gminy mają dobrą sytuację lokalową i takie problemy z całą pewnością nie wystąpią. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu.
  5. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Z uwagi na brak przedstawiciela MRiPS, który udzieliłby odpowiedzi na liczne uwagi i podjął merytoryczną dyskusję Zespół odstąpił od opiniowania projektu.
  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w projekcie wprowadza się przepisy bezpośrednio zakazujące osobom skazanym za przestępstwa na tle seksualnym kierowania instytucjami opieki dla dzieci do lat 3 oraz pracy w nich. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu.
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny – przepisy techniczne związane z wydawaniem i unieważnianiem KDR. Przepisy głównie dotyczące wzoru Karty, plus przepisy dotyczące aplikacji mobilnej. W projekcie zmienia się także kwotę dotacji dla gminy za realizację zadania. Obecna kwota za wydanie jednej Karty to 13,40 zł, proponuje się aby było to 23 zł. W nowej wersji nie ma też obowiązku sprawozdania z realizacji ustawy o KDR. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu.
  8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 wraz z Krajowym Programem. W tym przypadku analogicznie, jak w pkt 5 nie pojawiła się żadna osoba z resortu rodziny, która podjęłaby się dyskusji z samorządowcami i odpowiedziała na wątpliwości. W związku z powyższym Zespół oczekuje na udzielenie odpowiedzi na piśmie a projekt zostanie zaopiniowany w trybie obiegowym.
  9. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu.
  10. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026. Projekt ten otrzymał opinię pozytywną Zespołu.
Śr., 2 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek