WSA: Bezpośredni wybór operatora transportu przez wójta

WSA: Bezpośredni wybór operatora transportu przez wójta fotolia.pl

WSA w Gliwicach orzekł, że w przypadku zamówienia o małej wartości na rzecz małego lub średniego przedsiębiorstwa wójt ma prawo wyboru operatora, w tym również zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 22 ust. 1 ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W przedmiotowej sprawie spółka zaskarżyła czynność wójta gminy tj. ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Sąd skargę odrzucił. Zaskarżona czynność dotyczyła zamówienia o małej wartości na rzecz małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Oznacza to, że średnia wartość roczna świadczenia szacowana jest na mniej niż 1 000 000 EUR lub dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego  w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie. Oznacza to, iż bezpodstawny jest zarzut Skarżącej rażącego naruszenia art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 1-6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przez przyjęcie trybu wyboru operatora na podstawie art. 22 tej ustawy w sytuacji gdy nie zostały spełnione warunki przewidziane w art. 23 ust. 1-6 ustawy.

Wobec tego skargę Sąd odrzucił.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 marca 2017 r. II SA/Gl 11/17

Czw., 22 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka