Wydanie nowego prawa jazdy nie uprawnia do dokonania w nim zmian

Wydanie nowego prawa jazdy nie uprawnia do dokonania w nim zmian fotolia.pl

Wymieniając dokument prawa jazdy starosta nie może weryfikować uprawnień do kierowania pojazdami – taki wniosek wynika z wyroku NSA z 17 marca 2022 r.

W przedmiotowej sprawie skarżący domagał się wydania nowego dokumentu prawa jazdy w związku z uzyskaniem dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A. Starosta wydając nowe prawo jazdy wpisał w rubryce 11 dokumentu daty ważności uprawnienia do prawa jazdy kategorii AM, B1, B, C1 i C.

NSA oparł się na art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, który stanowi, że „osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia”.

Zgodnie z procedurą określoną ww. przepisem, organ powinien wydać osobie uprawnionej do kierowania pojazdami nowy dokument prawa jazdy z uaktualnionymi danymi objętymi zmianą. Powyższa regulacja ma na celu zapewnienie aktualności danych ujętych w dokumencie prawa jazdy tak, aby brak było jakichkolwiek wątpliwości co do tego, jakie konkretnie kategorie uprawnienia do kierowania pojazdem posiada określona osoba. Nowo wydany dokument, o jakim mowa w art. 18 ust. pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, udostępniany osobie wnioskującej o jego wydanie z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych powinien, poza uzasadnioną zmianą, jedynie powtarzać zapisy zawarte w dokumencie poprzednim. Dokonane zmiany nie mogą dotyczyć w żadnym wypadku posiadanych już uprawnień do kierowania pojazdami.

Tym samym starosta nie miał podstaw do wpisania daty ważności uprawnienia do prawa jazdy poszczególnych kategorii, a jego czynność była bezskuteczna.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.03.2022 r., sygn. II GSK 98/22, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 15 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak