Przepadek pojazdów na rzecz powiatów a obowiązek zapłaty ubezpieczenia OC

Przepadek pojazdów na rzecz powiatów a obowiązek zapłaty ubezpieczenia OC fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego wnioskuje o zmianę przepisów związanych z obowiązkowym ubezpieczaniem pojazdów, które na mocy postanowień sądowych stają się własnością powiatów.

Z chwilą uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku na rzecz powiatu, staje się on właścicielem pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest natomiast z mocy prawa zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dzieje się tak również, gdy powiat będący właścicielem nie zamierza użytkować samochodu. Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia pojazdu wiąże się z ryzykiem kar, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zdaniem Konwentu uzasadnione zastrzeżenia budzi obowiązek ponoszenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu, który stoi na parkingu i który ze względu na swój stan zostanie przekazany do utylizacji. Konwent przypomina, że nabycie pojazdów w wyniku orzeczenia przepadku wynika z obowiązków ciążących na powiecie, nałożonych przez ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

W ocenie Konwentu, rozstrzygając o istnieniu obowiązku po stronie powiatu zawarcia umowy ubezpieczenia OC, należy mieć na względzie, że do przejścia tytułu własności doszło na skutek wykonywania przez powiat obowiązków wynikających z przepisów nakładających na powiat szczególne zadania jako zarządcy dróg publicznych.

Jak czytamy w stanowisku: „Naszym zdaniem, rozwiązaniem tego problemu, z którym z pewnością boryka się wiele powiatów w całej Polsce, jest podjęci kroków w celu zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która przewidywałaby zwolnienie powiatu z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu, który stał się jego własnością w wyniku orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu na rzecz tego powiatu”.

Pt., 15 Kw. 2022 1 Komentarz Dodane przez: Małgorzata Orłowska