WSA o zwrocie bezpodstawnie pobranej opłaty za zajęcie pasa drogowego

WSA o zwrocie bezpodstawnie pobranej opłaty za zajęcie pasa drogowego fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie, w której bezspornym było to, że od strony skarżącej bezpodstawnie pobrano opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego. Pomimo to organ odmówił stwierdzenia nadpłaty ze względu na brak uszczerbku majątkowego po jej stronie, co Sąd uznał za nieprawidłowe stanowisko. Dlaczego?

Jak przypomniał WSA, opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw (art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych). Idąc dalej wskazał, że zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 72 § 1 o.p. za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4 o.p., określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

W ocenie Sądu powyższy przepis w sposób jasny i niebudzący wątpliwości reguluje pojęcie nadpłaty na gruncie polskiego prawa podatkowego oraz nie odsyła on do kryteriów uszczerbku majątkowego, na które wskazywały organy w niniejszej sprawie. WSA przypomniał, że pojęcie uszczerbku pojawia się w szczególności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a do opłat za zajęcie pasa drogowego nie mają zastosowania normy unijne oraz dorobek orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2021 r., III SA/Kr 1230/21

Źródło: CBOSA

Pt., 21 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel