Brak zgłoszenia nabycia samochodu staroście nie zawsze spotka się z karą – wyrok WSA

Brak zgłoszenia nabycia samochodu staroście nie zawsze spotka się z karą – wyrok WSA fotolia.pl

Starosta w drodze decyzji nałożył na nabywcę pojazdu samochodowego karę pieniężną w wysokości 200 zł. Przyczyną wymierzenia kary był brak zgłoszenia nabycia samochodu. Od decyzji tej odwołanie a następnie skargę złożyła ukarana. Wyjaśniła, że dopełniła wszelkich formalności, gdyż nabycie pojazdu zostało zgłoszone w Starostwie Powiatowym jej miejsca zamieszkania. Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzję uchylił.

Zdaniem Sądu w sprawie wystąpiła wątpliwość dotycząca właściwości miejscowej starosty, który nałożył karę pieniężną. Sąd przyznał, że przepisy nie określają jednoznacznie właściwości miejscowej organu. W orzecznictwie przesądzono, że "zawiadomienie o zbyciu pojazdów powinno być dokonane wobec tego organu, przed którym zostały one zarejestrowane" (zob. np. postanowienie NSA z dnia 28 września 2021 r., II GW 50/21, CBOSA), natomiast gdy idzie o orzekanie o karze pieniężnej – zdaniem Sądu – właściwość organu powinna być ustalana wedle ogólnego kryterium obowiązującego w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym, tj. wedle miejsca zamieszkania strony. 

Sąd zwrócił również uwagę, że organy nie rozważyły możliwości odstąpienia od wymierzenia kary i poprzestania na pouczeniu. Tak natomiast postępuje się zwykle, jeżeli waga naruszenia jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa (art. 189f kodeksu postępowania administracyjnego). W konsekwencji Sąd stwierdził, że okoliczności przedstawione przez ukaraną były na tyle prawdopodobne, że przemawiało to za odstąpieniem od wymierzenia kary.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 listopada 2021 r., sygn. III SA/Kr 692/21

Źródło: CBOSA 

Czw., 20 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Mariusz Korcyl