WSA o cofnięciu uprawnień diagnoście: postępowanie dowodowe szczególnie ważne

WSA o cofnięciu uprawnień diagnoście: postępowanie dowodowe szczególnie ważne fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na kanwie jednej z ostatnio rozpatrywanych spraw przypomniał pewne podstawowe zasady determinujące postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień diagnoście. Jakie to zasady?

WSA wskazał na wstępie, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, iż celem art. 84 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym jest odsunięcie od czynności diagnostycznych nierzetelnych diagnostów dokonujących wpisów do dowodów rejestracyjnych lub wystawiających zaświadczenia skutkujące dopuszczeniem do ruchu pojazdów niesprawnych bądź w istocie niesprawdzonych pod względem technicznym, co naraża na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub utraty życia osoby korzystające ze zgłoszonych do badań pojazdów, jak i innych użytkowników drogi, a także powoduje ryzyko szkody w mieniu. Jednocześnie – jak przypomniał Wojewódzki Sąd – akcentuje się, iż konieczna jest ścisła wykładnia tego przepisu prawa oraz określonych w nim przesłanek nałożenia sankcji administracyjnej, a ocena odnośnie do proporcjonalności i adekwatności sankcji administracyjnej nakładanej na podstawie art. 84 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym musi każdorazowo pozostawać w ścisłym związku ze stanem faktycznym ustalonym w postępowaniu prowadzonym w sprawie cofnięcia uprawnień i siłą rzeczy – skoro chodzi o cofnięcie uprawnień, z którymi skorelowane są w oczywisty wręcz sposób konkretne obowiązki – jest i musi być odnoszona do oceny treści, wagi i znaczenia obowiązków, którym diagnosta uchybił wykonując powierzone mu zadania, które są istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz eliminowania i ograniczania ryzyka z ruchem tym związanych.

W konsekwencji w ocenie WSA z uwagi na surowość sankcji administracyjnej istotne jest więc szczególnie dokładne przeprowadzenie postępowania dowodowego celem dokonania ustaleń faktycznych na podstawie właściwie zgromadzonego, rozpatrzonego i ocenionego materiału. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego artykuł 84 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym jest przepisem o charakterze sankcyjnym, powinien być on stosowany w sposób ścisły, tj. cofnięcie diagnoście uprawnień do dokonywania badań technicznych pojazdów powinno mieć miejsce w sytuacji zaistnienia jednej z ustawowych przesłanek, po rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, po wyczerpującej i wszechstronnej ocenie zebranego materiału dowodowego, w stanie faktycznym sprawy niebudzącym jakichkolwiek wątpliwości (wyrok NSA z dnia 28 października 2015 r., II GSK 2064/14).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 listopada 2021 r., III SA/Kr 599/21

Źródło: CBOSA

Sob., 18 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel