„Uzasadnione zastrzeżenia” z ustawy o kierujących – wyrok WSA

„Uzasadnione zastrzeżenia” z ustawy o kierujących – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, utrzymując w mocy decyzje organów I i II instancji w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny w celu sprawdzenia kwalifikacji kierowcy, wskazał na najważniejsze elementy interpretacji art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, w tym tytułowych „uzasadnionych zastrzeżeń”. Jakie to elementy?

Zdaniem WSA istotą regulacji art. 99 ust. 1 pkt 1 u.k.p. jest możliwość reagowania przez organy państwa w razie wystąpienia istotnych wątpliwości co do tego, czy kierujący – pomimo formalnego posiadania kwalifikacji w następstwie wydania prawa jazdy określonej kategorii – ma rzeczywiste umiejętności i wiedzę uprawniające do kierowania pojazdami. W ocenie Sądu efektywna ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga bowiem, aby organ upoważniony do wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów czuwał nie tylko nad tym, aby otrzymały je osoby mające odpowiednie kwalifikacje, ale także aby dysponował instrumentami pozwalającymi na kontrolowanie, czy osoby, które są uprawnione do prowadzenia pojazdów, nie utraciły tych kwalifikacji (por. wyrok NSA z 15.06.2020 r. sygn. akt I OSK 2194/190).

Idąc dalej WSA stwierdził, że kwalifikacje kierowcy to niewątpliwie wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego, jak i umiejętności praktyczne kierowania pojazdem o określonej kategorii. Sąd stwierdził też, że sama u.k.p nie zawiera definicji legalnej pojęcia „uzasadnione zastrzeżenia” co do kwalifikacji kierowcy, przyznając w ten sposób organom administracji pewien zakres uznania.

Interpretując treść tego pojęcia według Sądu należy mieć na względzie funkcję, jaką pełni art. 99 ust. 1 pkt 1 u.k.p., czyli zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z czym związana jest ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Pod tym pojęciem należy w konsekwencji w ocenie WSA rozumieć istotne wątpliwości, poparte obiektywnymi racjami i udokumentowanymi w odpowiedni sposób faktami, które przemawiają za przyjęciem, że z uwagi na naruszenia przepisów p.r.d. przez konkretnego kierowcę istnieje wobec takiego kierowcy konieczność zweryfikowania wiedzy i umiejętności koniecznych dla kierowania pojazdami (por. wyrok NSA z dnia 25.07.2018 r. sygn. akt I OSK 922/18).

Sąd przypomniał też, że „uzasadnione zastrzeżenie”, to nie „udowodnione zastrzeżenie” – i dopiero egzamin sprawdzający kwalifikacje służy ewentualnemu potwierdzeniu lub zaprzeczeniu istnienia takich zastrzeżeń.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2021 r., II SA/Gl 776/21

Źródło: CBOSA

Pt., 10 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel