Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: art. 115a Prawa ochrony środowiska, nowe rozporządzenia planistyczne i zmiany w nadzorze nad SKP

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: art. 115a Prawa ochrony środowiska, nowe rozporządzenia planistyczne i zmiany w nadzorze nad SKP fotolia.pl

18 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Wśród poruszanych tematów najistotniejsze to: art. 115a Prawa ochrony środowiska, nowe rozporządzenia planistyczne i zmiany w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów – projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym dotyczący tej ostatniej kwestii uzyskał opinię negatywną Zespołu. Była to pierwsza od wielu miesięcy wydana przez Zespół opinia negatywna.

Art. 115a Prawa ochrony środowiska, czyli Ministerstwo udaje Greka

Na wniosek Związku Powiatów Polskich Zespół dyskutował nad zmienionym art. 115a ust. 1 Prawa ochrony środowiska, zmienionym w ramach nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach. Po nowelizacji przy wydawaniu tzw. decyzji hałasowych nie można wykorzystywać badań GIOŚ.

Bartłomiej Zydel z Biura ZPP przypomniał na wstępie, że projekt tej nowelizacji został skierowany do Sejmu bez opinii KWRiST. Przechodząc do konkretów podkreślił, że w obecnym stanie prawnym nawet jeśli GIOŚ przeprowadzi badania, to nie będzie można uwzględnić ich wyników przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Wskazywał, że na rynku koszty badań istotnie wzrosły. Sygnalizował też problem „wypychania” przez WIOŚ zarówno świeżych zgłoszeń, jak i „zalegających” od kilkunastu miesięcy – bez jakiejkolwiek refleksji np. w kontekście tego, czy w danym przypadku nie ma wydanej decyzji z art. 115a Prawa ochrony środowiska, której egzekwowanie wciąż znajduje się w zakresie kompetencji WIOŚ.

Małgorzata Osińska z resortu klimatu i środowiska na początku dyskusji wskazała, że już wcześniej organy wydawały decyzje, stąd też… niewiele się zmieniło. Podkreślała, że Ministerstwo… nie ma wpływu na rynek badań. A w kwestii przekazywanych spraw organy ochrony środowiska… muszą się dogadać z inspekcją. W tej ostatniej sprawie Joanna Wyszyńska z Departamentu Prawnego GIOŚ zapewniła natomiast, że Główny Inspektorat zweryfikuje kwestię przekazywania spraw.

Po dyskusji ZPP oczekuje na pisemne stanowisko Ministerstwa, w szczególności zawierające analizę kwestii finansowych, w kosztów badań – i tego, czy bardziej efektywnym nie byłoby wzmocnienie finansowe ze środków budżetu państwa laboratorium GIOŚ zamiast wydawania przez samorządy środków na badania na rynku.

Projekty planistyczne bez większego planu

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy – prace nad tymi trzema projektami w Zespole ds. Infrastruktury KWRiST toczą się równolegle. We wszystkich trzech przypadkach w ten sam, osobliwy i niespotykany sposób.

Albowiem dzień przed posiedzeniem Zespołu przysłano nowe wersje tych projektów – po konsultacjach i uzgodnieniach – jednak bez odpowiedzi na uwagi. Samych uwag Związku Powiatów Polskich do pierwszego z projektów było 48, w związku z czym „wyłuskiwanie” ich uwzględnienia w nowej wersji jest pracą benedyktyńską, na co zwracał uwagę Bartłomiej Zydel z Biura ZPP. Przyjętą praktyką w ramach prac KWRiST jest udzielanie odpowiedzi na uwagi w tabeli, w której uwagi są zgłaszane – i przesyłanie ich możliwie na bieżąco, w celu sprawnej pracy Komisji. Ponadto jak zauważył Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP, bez poznania stanowiska do uwag nieuwzględnionych można te uwagi podnosić w nieskończoność.

W związku z powyższym Zespół nie zaopiniował projektów, choć czas nagli. Resort tak skonstruował regulację ustawową, że wyżej wskazane rozporządzenia muszą wejść w życie w Wigilię. Na razie jednak wygląda na to, że może być to termin życzeniowy.

Prawo o ruchu: opinia negatywna, brak otwarcia strony rządowej na kompromis

Strona samorządowa ograniczyła swoje oczekiwania do minimum minimorum, a i tak usłyszała „nie” – to w telegraficznym skrócie podsumowanie kilkumiesięcznych prac nad projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym w zakresie zmian w nadzorze nad diagnostami i stacjami kontroli pojazdów.

Dyrektor Grzegorz Kubalski z Biura ZPP wskazał, że Związek uzależnia pozytywną opinię do projektu od załatwienia dwóch spraw: uchylenia stosowania art. 189f k.p.a. do nakładania kar administracyjnych – zarówno regulowanych projektem, jak i tych dziś obowiązujących, dotyczących m.in. nieterminowego zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów oraz wykreślenia wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników starostw powiatowych. Porównując ten zakres z zakresem uwag pierwotnie zgłoszonych przez Związek była to naprawdę kompromisowa propozycja. Stanowisko to zostało poparte przez mocno zaangażowaną razem z ZPP w prace robocze nad projektem Unię Metropolii Polskich.

Jednak dyrektor Bogdan Oleksiak z Departamentu Transportu Drogowego w resorcie infrastruktury, po konsultacji z wiceministrem Rafałem Weberem przekazał, że resort może dokonać pewnych drobnych korekt w zakresie kwalifikacji, natomiast co do kar, to zmiany mogą zostać dokonane, ale… nie w drodze opiniowanego projektu.

W odpowiedzi G. Kubalski zauważył, że takie podejście spowoduje, iż wymogi stawiane pracownikom wykonującym nadzór w starostwach będą wyższe niż obecnie – przy mniejszym zakresie obowiązków nadzorczych. Zapowiedział też walkę o powiatowe postulaty w parlamencie. Natomiast Grzegorz Wasyl z Urzędu Miasta Krakowa – w imieniu Unii Metropolii Polskich – wskazał, że przy kontroli transportu drogowego czy ośrodków szkolenia kierowców nie wymagane szczególne kompetencje pracowników, a prowadzone w tych zakresach postępowania są oceniane pozytywnie. Ministerstwo pozostało jednak niewzruszone. Ostateczną decyzję w sprawie podejmie Komisja Wspólna na posiedzeniu plenarnym 24 listopada 2021 roku.

Czw., 18 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel