Źródłem informacji nie musi być tylko CEPiK

Źródłem informacji nie musi być tylko CEPiK fotolia.pl

Dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców są informacją wtórną względem wyroku sądu powszechnego. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 14 września 2021 r. sygn. III WSA/Kr 1027/20.

W uzasadnieniu wskazano, że wyrok sądu powszechnego oraz jego odpisy są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a. i stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Ratio legis ustawy o kierujących pojazdami oraz zasady demokratycznego państwa prawnego nie mogą dopuścić do sytuacji, w której organ dysponując odpisem prawomocnego wyroku sądu powszechnego winien odstąpić od wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny wówczas, gdy treść tego wyroku nie została wprowadzona do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a sam organ informację o dopuszczeniu się przez kierowcę czynu prowadzenia pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu uzyskał nie z systemu teleinformatycznego, a z doręczonego w formie papierowej odpisu wyroku sądu.

Dalej sąd wskazał, że zarzuty skarżącego dotyczące wydania decyzji bez wymaganej informacji od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji nie mogły zostać uwzględnione. Nie ma również racji skarżący wskazując, że decyzja o skierowaniu na kurs reedukacyjny mogła zostać wydana na podstawie przekazanego organowi wyroku sądu karnego do dnia 3 czerwca 2018 r., a od dnia 3 czerwca 2018 r. wyłącznie na podstawie danych z ewidencji. Normę kompetencyjną upoważniającą organ do podjęcia decyzji określa art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (upoważnia starostę do wydania decyzji skierowaniu na kurs reedukacyjny osoby, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu). Kwestia natomiast, w jaki sposób organ poweźmie informację o kierowaniu przez pojazdu w stanie nietrzeźwości, nie stanowi elementu normy kompetencyjnej.

Sąd podkreślił, że uregulowania dotyczące Centralnej Ewidencji Kierowców mają na celu usprawnić procedurę i przepływ informacji o wydanych wyrokach skazujących, jednakże informacje w niej zamieszczane będą miały charakter wtórny w stosunku do orzeczeń sądów.

Źródło: CBOSA

Niedz., 14 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel