Opublikowano stanowisko w sprawie kwalifikowalności VAT w ramach RFIL

Opublikowano stanowisko w sprawie kwalifikowalności VAT w ramach RFIL fotolia.pl

Na stronie Sejmu opublikowano odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację z początku marca w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach inwestycji realizowanych przez samorządy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jak czytamy w wyjaśnieniu: „kwestia kwalifikowalności wydatków (w tym VAT) w ramach RFIL związana jest z założeniami i zasadami funkcjonowania tego programu, a nie z zasadami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT określonych czynności, zawartymi w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy”. 

Wiceminister finansów wskazał, że: „jednostki samorządu terytorialnego mogą – w odniesieniu do określonych czynności wykonywanych w ramach realizowanych przez nie działań – posiadać status podatnika VAT. W takiej sytuacji ciążą na nich obowiązki i przysługują im prawa wynikające z przepisów i zasad funkcjonowania systemu VAT, w tym prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej” 

Jan Sarnowski dodał, że: "przepisy o VAT nie ograniczają możliwości pozyskania dofinansowania od podmiotu trzeciego lub z zewnętrznego funduszu na kwotę VAT – niezależnie od kwestii czy podatnikowi (w tym wypadku jednostce samorządu terytorialnego) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów, czy też prawo to nie przysługuje. Kwestia ewentualnego wpływu ww. prawa do odliczenia podatku naliczonego na kalkulację wysokości wsparcia inwestycji ze środków Funduszu wykracza poza ramy systemu VAT.”

Pełna treść odpowiedzi wiceministra finansów na poselską interpelację w sprawie kwalifikowalności VAT w ramach inwestycji realizowanych ze środków RFIL dostępna jest na stronie www.orka2.sejm.gov.pl.

Źródło: sejm.gov.pl

Czw., 3 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska