Uchylenie decyzji o rejestracji stałej a rejestracja czasowa pojazdu

Uchylenie decyzji o rejestracji stałej a rejestracja czasowa pojazdu fotolia.pl

Uchylenie w nadzwyczajnym trybie wzruszania decyzji ostatecznych rejestracji stałej pojazdu samochodowego i odmowa jego rejestracji, nie może pozostawać bez wpływu na ocenę wystąpienia skutków rejestracji czasowej takiego samochodu. Skoro bowiem rejestracja stała pojazdu następuje z datą wydania decyzji o rejestracji czasowej, to należy przyjąć, że uchylenie decyzji o rejestracji stałej i odmowa rejestracji pojazdu, niweczy również tego rodzaju skutki jego rejestracji czasowej – stwierdził NSA w wyroku z dnia 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I OSK 4186/18.

W przedmiotowej sprawie objęta żądaniem stwierdzenia nieważności ostateczna decyzja starosty stanowiła o czasowej rejestracji pojazdu, która przewidziana jest w wyraźnie określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym warunkach umożliwiając zarejestrowanie pojazdu do ruchu na okres nieprzekraczający 30 dni (art. 74 ust. 3 ustawy). Sąd podkreślił, że zwieńczeniem postępowania rejestracyjnego, w którym pojazd podlega rejestracji czasowej jest rejestracja stała. NSA powołał się na swój wyrok z 13 września 2017 r., sygn. akt I GSK 1608/15, gdzie wskazał, że czasowe rejestracje, dokonywane z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu stanowią część procesu rejestracji pojazdu, której celem jest trwałe dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na terytorium kraju.

W przedmiotowej sprawie czasowa decyzja podzieliła zatem los decyzji o rejestracji stałej. Oznacza to, że skierowane wobec nieistniejącej w obrocie prawnym żądanie stwierdzenia nieważności należało uznać za bezprzedmiotowe.

Sob., 3 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka