Rejestracja pojazdów powierzonych przez podmiot zagraniczny

Rejestracja pojazdów powierzonych przez podmiot zagraniczny fotolia.pl

Jeżeli skarżąca w prowadzonej przez siebie działalności chce wykorzystywać pojazdy powierzone jej przez podmiot zagraniczny, to zobowiązana jest dokonać ich rejestracji w kraju – brzmi teza wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt: VI SA/Wa 547/20.

Zgodnie z art. 73 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, w razie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany przez określony w ust. 1 organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę), podmiotu polskiego. Brzmienie ww. przepisu ani nie świadczy, ani nie decyduje o jego wyłącznie kompetencyjnym charakterze. Fakt zaś, że zdanie, za pomocą którego zbudowano normę wysłowioną w tym przepisie nie zawiera słowa "musi" - tj. szczególnie sugestywnej formy wyrażenia obowiązku - także nie jest argumentem przemawiającym za stanowiskiem skarżącej. Rolę sformułowania normy może też pełnić - tak jak w rozpoznawanej sprawie - zdanie oznajmujące (informujące).

Pt., 5 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka