Egzaminator z mandatem karnym

Egzaminator z mandatem karnym fotolia.pl

Popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji stwierdzone mandatem karnym nie stanowi samoistnej przesłanki odmowy wpisu do ewidencji egzaminatorów w zakresie prawa jazdy. Okoliczność ta może natomiast i powinna być uwzględniana przy ocenie spełnienia przesłanki rękojmi należytego wykonywania obowiązków, przewidzianej w art. 58 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami. Nie jest to jednak jedyna okoliczność, która ma znaczenie z punktu widzenia tej przesłanki.

Uzasadnione jest stosowanie surowych kryteriów oceny osób ubiegających się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie prawa jazdy. Obowiązki egzaminatora - ze względu na swój szczególny charakter - mogą być bowiem wykonywane jedynie przez osobę, której nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale również postawa moralna nie budzą istotnych zastrzeżeń w kontekście rękojmi, o jakiej mowa w powołanym przepisie.

Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2020 r., sygn. akt: II GSK 978/20

Sob., 6 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka