WSA o zastosowaniu znaku B-18

WSA o zastosowaniu znaku B-18 fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że akt zatwierdzenia projektu zmiany w istniejącej organizacji ruchu, polegający na wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów o masie całkowitej powyżej 7 ton został wydany z naruszeniem prawa. Dlaczego?

Sąd stwierdził, że z zestawienia przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze wynika, iż zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu znaku B-18 wymaga szczegółowej analizy parametrów danej drogi, jej stanu, nośności, natężenia ruchu drogowego, ale także rozważenia proporcji pomiędzy interesem indywidualnym a interesem publicznym (społecznym). Innymi słowy, dokumentacja projektowa powinna wskazywać, że zmiana ta została wnikliwie wyjaśniona i przeanalizowana z uwzględnieniem przepisów zarówno rozporządzenia w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach, jak i rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków – wskazał WSA.

Sąd zakwestionował to, że w omawianej sprawie w opisie technicznym nie przedstawiono szerszej argumentacji, ani nie odwołano się do stosowanych analiz czy ekspertyz technicznych, które pozwalałyby na zweryfikowanie zasadności wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdom o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7 ton. Wojewódzki Sąd podkreślił w tym kontekście, że uzasadnienie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skutek zastosowania znaku B-18 powinno w sposób jasny i przekonywujący przedstawiać motywy przemawiające za wprowadzeniem proponowanych zmian – zwłaszcza, że zmiany te dotyczą zakazu poruszania się po drodze pojazdów o określonym tonażu i wprost godzą w interes podmiotów wykonujących transport tymi pojazdami. Ograniczenie takie jest dopuszczalne, jednak w ocenie Sądu nie może być uznaniowe ani arbitralne, dlatego też w dokumentacji projektowej należy umotywować zasadność wprowadzonych zmian związanych z ograniczeniem ruchu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 r., IV SA/Po 1127/20

Źródło: CBOSA

Czw., 28 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel