Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o zmianie decyzji ZRID na podstawie art. 155 k.p.a.

WSA o zmianie decyzji ZRID na podstawie art. 155 k.p.a. fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w jednym z ostatnich wyroków analizował dokonanie zmiany decyzji ZRID na podstawie art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Sąd w wyroku omówił m.in. legitymację do wyrażenia zgody na podstawie art. 155 k.p.a. oraz charakter konstytutywny takiej decyzji.

Po pierwsze Wojewódzki Sąd wskazał, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może zostać zmieniona na podstawie art. 155 k.p.a., z tym wszakże zastrzeżeniem, że podmiotem wyrażającym zgodę na zmianę jest jedynie osoba, która uprzednio wnosiła o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku tym, że w omawianej sprawie podmiotem wnoszącym o wydanie ZRID był Burmistrz Miasta, to również on był uprawniony do domagania się zmiany tej decyzji i nie było w tym wypadku konieczności uzyskiwania zgody Wojewody jako właściciela jednej z działek objętych zmienianą decyzją ZRID – zaznaczył WSA.

Idąc dalej Sąd podkreślił, iż postępowanie prowadzone w trybie art. 155 k.p.a. jest postępowaniem nadzwyczajnym, którego celem jest dokonanie weryfikacji decyzji ostatecznej, jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Według WSA regulacja prawna odnosząca się do zmiany lub uchylenia decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadliwością niekwalifikowaną jest zróżnicowana w swej treści w większym stopniu niż regulacja stanowiąca podstawę obalania decyzji dotkniętych wadami kwalifikowanymi. Ponadto jak wskazał Sąd, przedmiotem postępowania wszczętego w trybie nadzwyczajnym w celu zmiany lub uchylenia decyzji na podstawie art. 155 k.p.a, jest ustalenie istnienia przesłanek wzruszenia decyzji ostatecznej, a więc jest to nowy przedmiot sprawy w stosunku do tego, którego dotyczyło postępowanie prowadzone wcześniej w trybie zwykłym – tym samym postępowanie prowadzone w tym trybie nie jest kolejną instancją administracyjną i nie może służyć weryfikacji ustaleń czy też prawidłowości wykładni i subsumcji przepisów zastosowanych przy wydaniu decyzji ostatecznej. W konsekwencji powyższego WSA orzekł, że decyzja wydana w oparciu o art. 155 k.p.a. jest decyzją konstytutywną, która wywołujące skutki ex nunc od daty jej uprawomocnienia się (zob. wyroki NSA z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt I OSK 1494/14; z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. akt II OSK 982/18, dostępne w CBOSA).

Jak wskazał Sąd, w zakresie omawianej sprawy oznaczało to, że stosunki prawne między Gminą a Wojewodą w zakresie własności działki reguluje decyzja zmieniająca od dnia uzyskania przez nią przymiotu ostateczności, nie zaś decyzja ZRID – ze względu bowiem na swój konstytutywny charakter kwestie ustalone w decyzji wydanej na podstawie art. 155 k.p.a. wywołują skutki na przyszłość i mają moc prawną taką, jak decyzja podlegająca zmianie. W związku z tym rozstrzygnięcie w niej zawarte może w istocie odwrócić skutki prawne, jakie nastąpiły poprzez wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2020 r., II SA/Gd 548/20

Źródło: CBOSA

Pt., 8 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel