Gdy instruktor nie przedłoży badań lekarskich? – zmiana po 1 stycznia 2012 r.

Gdy instruktor nie przedłoży badań lekarskich? – zmiana po 1 stycznia 2012 r. fotolia.pl

Zgodnie z art. Art. 105 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym instruktorem może być osoba, która m.in. przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Dalej zgodnie z  art. 107 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeżeli instruktor nie przedstawił orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Ustawa o kierujących pojazdami wprowadza w tym zakresie niewielką wydawałoby się zmianę, ale która będzie miała wpływ na  sposób prowadzenia postępowania administracyjnego. Art. 33 ust. 1 pkt 4 i 5 wymagają by instruktor posiadał ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiadał ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora. Dalej zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykładowców w przypadku niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań koniecznych do wykonywania zawodu instruktora.

Po pierwsze zmienił się zakres orzeczenia lekarskiego i psychologicznego – zgodnie z nową ustawą z orzeczenia będzie musiał wynikać brak przeciwskazań do wykonywania czynności instruktora, co nie jest jednoznaczne z brakiem przeciwskazań do kierowania pojazdami w ogóle. Ponadto przesłanką wykreślenia z ewidencji może być wyłącznie brak posiadania przez instruktora orzeczenia lekarskiego/psychologicznego a nie jak ma to miejsce na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nieprzedłożenie orzeczenia starości w terminie. O ile nieprzedłożenie orzeczenia obecnie stanowi samodzielna podstawę do podjęcia decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji o tyle na gruncie ustawy o kierujących pojazdami, starosta w toku postępowania będzie musiał wyjaśnić, czy osoba wpisana do ewidencji faktycznie nie posiada orzeczenia o braku przeciwskazań. Jeżeli okaże się, że np. instruktor posiada orzeczenie ale np. zapomniał go przedłożyć postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji będzie podlegało umorzeniu jako bezprzedmiotowe.

Wt., 20 Wrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel