Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowy Zespół ds. Edukacji

Lipcowy Zespół ds. Edukacji fotolia.pl

13 lipca br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Podczas posiedzenia przedstawiciele strony samorządowej pozytywnie zaopiniowali następujące akty prawne:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Nr 134).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Opinię pozytywną z uwagą otrzymał projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie nr 58 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uwaga dotyczyła doprecyzowania jednego z przepisu w zakresie jednoznacznego wskazania, że przewodniczący Zespołu do udziału w jego pracach może zaprosić przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego ale wyznaczonych przez stronę samorządową KWRiST.

Ze względu na brak wersji projektów po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych zdecydowano, że w przypadku poniżej wskazanych trzech projektów, resort wystąpi do KW o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji do wydania opinii wiążącej w sierpniu. Są to projekty wykonawcze do przepisów dotyczących zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli (aktualnie procedowane w Senacie).

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Nr 140)
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Nr 143)
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Ponadto w odniesieniu do rozwiązań dotyczących zatrudnienia specjalistów w szkołach ogólnodostępnych minister Marzena Machałek zapowiedziała nowelizację przepisów ustawowych w zakresie umożliwienia dochodzenia do procentowego udziału poszczególnych specjalistów w standardzie do dwóch lat szkolnych. Zauważono bowiem, że zapewnienie standardów procentowych już od 1 września 2022 r. byłoby niemożliwe do zrealizowania.

W ramach spraw rożnych pojawiły się następujące tematy:

  • Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące wątpliwości prawnych w zakresie dotowania szkół niepublicznych. Temat dotyczy wyroku sądu powszechnego, w którym to sąd stwierdził, że do naliczania dotacji dla szkoły niepublicznej należy uwzględnić wagę na zadania pozaszkolne. Pomimo, że resort stoi na stanowisku, że jest to interpretacja błędna i taką opinie przekazał do powiatu przeciwko, któremu toczy się postępowanie, zarówno biegły sądowy jak i sąd nie podzielił tego stanowiska, nakładając na powiat obowiązek wypłaty zaniżonej kwoty dotacji. Od wyroku została złożona apelacja, a MEiN zadeklarowało, że może przekazać kolejne stanowisko, jeżeli będzie taka potrzeba. Sprawa jest precedensowa i należy zapobiec rozprzestrzenianiu się takiej wykładni w judykaturze.
  • Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych od 1 września br. i ich finansowania od 1 stycznia 2023 r. W tym zakresie zdecydowano, że temat jeszcze powróci. MEiN prześle wyjaśnienia na piśmie w  tej sprawie. Planowana jest także analiza wpływu rozwiązań po ich wejściu w życie na funkcjonowanie MOW-ów.

 

 

 

Pt., 22 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka