Nauczanie j. polskiego dla uczniów z Ukrainy i zatrudnianie osób niebędących nauczycielami w placówkach oświatowych

Nauczanie j. polskiego dla uczniów z Ukrainy i zatrudnianie osób niebędących nauczycielami w placówkach oświatowych fotolia.pl

Nowelizacją rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z 8 kwietnia br. zmieniono zasady organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki j. polskiego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Przepisy rozporządzenia określają maksymalną liczbę uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego tj. nie więcej niż 15 uczniów i zwiększają minimalną tygodniową liczbę godzin zajęć z 2 do 6. Dookreślono, że zajęcia te mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach. Dodatkowo zniesiono limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu. Celem wprowadzenia przepisu ma być zwiększenie efektywności nauczania języka polskiego.

Dodatkowo rozciągnięto możliwość zatrudnienia osób niebędących nauczycielami także na wskazane placówki oświatowe. Rozporządzenie przewiduje bowiem, że w roku szkolnym 2021/2022 w:

  • publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz
  • publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy i domy wczasów dziecięcych)

w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru (dla uczniów szkół artystycznych), można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem i posiadającą przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. Do zatrudnienia ww. osób zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Dokument 8 kwietnia br. został przekazany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Sob., 16 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka