Interes prawny klubu sportowego w postępowaniu o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę

Interes prawny klubu sportowego w postępowaniu o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę fotolia.pl

Zmiany dokonywane w prowadzonej przez starostę ewidencji kubów sportowych dotyczą wyłącznie interesu prawnego i obowiązków danego stowarzyszenia, a nie jego poszczególnych członków, nawet jeżeli w wyniku tych zmian zostaną oni wykreśleni z ewidencji jako członkowie organów stowarzyszenia. Osoby te mogą poszukiwać we własnym imieniu ochrony sądowej wyłącznie na drodze postępowania przed sądem powszechnym.

Krąg stron postępowania administracyjnego w sprawie zmiany danych w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, ustala się - z uwagi na brak uregulowań szczególnych - zgodnie z ogólną regułą wysłowioną w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl tego przepisu: "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Postępowanie w sprawie zmiany danych w ewidencji kubów sportowych prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 4 ust. 8 tejże ustawy.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych także, posiłkowo, w oparciu o przepisy "macierzystej" dla wszystkich stowarzyszeń ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, zaś w pozostałym, nieuregulowanym zakresie - o przepisy k.p.a.

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut - tak jak statut stowarzyszenia nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Przywołane regulacje nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że podmiotem, na którym spoczywa obowiązek złożenia wniosku o dokonanie zmian w prowadzonej przez starostę ewidencji klubów sportowych, jest wyłącznie klub sportowy, którego zmiany dotyczą, reprezentowany przez osobę do tego uprawnioną zgodnie z postanowieniami statutu. W konsekwencji to sam klub a nie poszczególni jego członkowie jest stroną w postępowaniu o dokonanie zmian w ww. ewidencji. I to także wówczas, gdy zgłaszane zmiany ewidencyjne dotyczą również osobiście tych członków skoro prawodawca nie przyznał im uprawnienia do zgłaszania staroście nawet takich zmian. 

Tym samym w razie ewentualnych nieprawidłowości w dokonaniu wnioskowanych zmian w ewidencji, to wyłącznie klub sportowy, działający w sposób przewidziany statutem, jest uprawniony do ich kwestionowania, w tym do zaskarżania decyzji organu I instancji w tym przedmiocie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2021 r., sygn. IV SA/Po 1513/20

Źródło: CBOSA  

Pt., 21 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek