Przynależność do parafii a kryteria rekrutacji do szkół - wyrok NSA

Przynależność do parafii a kryteria rekrutacji do szkół - wyrok NSA fotolia.pl

Istotą jednej ze spraw zapadłych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym było stanowisko, że wprowadzone w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły kryterium przynależności do określonej parafii stanowi kryterium dyskryminujące naruszając zasadę powszechnej dostępności oraz równego traktowania.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego pogląd wyrażony powyżej zasługiwał na akceptację (wyrok z dnia 16 grudnia 2021 r., III OSK 2915/21).

Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe akt założycielski publicznej szkoły podstawowej określa w szczególności jej zasięg terytorialny (obwód). Publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.

Szkoła będąca stroną w opisywanym sporze była szkołą publiczną bez ustalonego obwodu, wobec czego obowiązana była przeprowadzać postępowanie rekrutacyjne uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wynikającą z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, a która jak prawidłowo wywiódł Sąd I instancji oznacza zakaz ograniczania dostępu do szkół publicznych.

Powyższego wymogu, w ocenie sądów nie spełniał jeden z zapisów Statutu tej szkoły, który wprowadzał wymóg przynależności do wskazanej parafii, zgodnie z którym w przypadku miejsca zamieszkania na jej terenie kandydat do szkoły otrzymywał 6 punktów.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji, że kryterium przynależności do określonej parafii jest w istocie tożsame z kryterium zamieszkania. Sąd wyjaśnił, że Prawo kanoniczne nie posługuje się pojęciem "zameldowania". Przynależność do parafii zależy od "zamieszkania", czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji wszelkie formalności prowadzone są wg zamieszkania w parafii. Tym samym przynależność do danej parafii jest pochodną miejsca zamieszkania.

Sporny zapis Statutu był jednoznaczny i jak wskazał NSA jego literalna wykładnia wskazywała, że ewidentnie chodzi o miejsce zamieszkania, naruszając tym samym wyrażoną w art. 14 ust. 1 zasadę powszechnej dostępności. Jak zauważył NSA jeżeli natomiast, jak twierdziła skarżąca kasacyjnie, oprócz miejsca zamieszkania, zapis ten oznaczał również inne formy działalności na rzecz Kościoła, to winien precyzyjnie je określać.

Z powyższego jednoznacznie zatem wynika, że postępowanie rekrutacyjne w omawianym przypadku nie może być oparte o miejsce zamieszkania kandydata na ucznia.

Tym samym szkoła, będąca placówką publiczną, bez ustalonego obwodu, wprowadzając kryterium miejsca zamieszkania kandydata na ucznia naruszyła wyrażoną w art. 14 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zasadę powszechnej dostępności oraz art. 32 Konstytucji RP powodując zróżnicowanie dostępu do szkoły w zależności od miejsca zamieszkania kandydata.

Źródło: CBOSA 

Czw., 13 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka