Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2021 r.

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2021 r. fotolia.pl

Pandemia Covid-19 odbiła się na wielu aspektach codziennego życia. Od pierwszego przypadku SRAS -CoV-2 minęły dwa lata, a jej skutki są widoczne m.in. w zdrowiu, polityce, społeczeństwie, kulturze. GUS w najnowszych informacjach podaje wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2021 r. Badany okres wykazuje wzrost wartości danych finansowych w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. przychody ogółem badanych instytucji kultury były wyższe o 5,3% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 7 452,3 mln zł. W strukturze tych przychodów 90,5% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 9,4% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe.

Przeciętnie na 1 instytucję kultury przychody ogółem wyniosły 1,6 mln zł. Największe przychody ogółem na 1 jednostkę osiągnęły instytucje kultury w województwie mazowieckim – 3,0 mln zł, natomiast najmniejsze w województwie lubelskim – 0,8 mln zł.

Koszty ogółem w badanym okresie były wyższe o 8,7% od poniesionych rok wcześniej i wyniosły 6 952,7 mln zł. W strukturze tych kosztów 98,7% stanowiły koszty operacyjne, 1,2% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe.

Państwowe instytucje kultury osiągnęły za trzy kwartały 2021 r. przychody ogółem w wysokości 1 404,7 mln zł, natomiast przychody ogółem samorządowych instytucji kultury wyniosły 6 047,6 mln zł (za trzy kwartały 2020 r. odpowiednio 1 363,2 mln zł i 5 714,5 mln zł).


W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. nakłady inwestycyjne poniesione przez instytucje kultury były niższe o 8,7% niż rok wcześniej i wyniosły 784,7 mln zł. Największy udział w nakładach inwestycyjnych miały instytucje kultury w województwie mazowieckim (27,4%).

Nakłady inwestycyjne poniesione przez samorządowe instytucje kultury wyniosły 530,6 mln zł, tj. 67,6% ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych.

Nakłady poniesione przez instytucje kultury na wartości niematerialne i prawne zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 94,6% i wyniosły 28,0 mln zł. Instytucje kultury z województwa małopolskiego poniosły największe nakłady.

Odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny skutków pandemii COVID-19 udzieliło 4 692 instytucji kultury, z czego ponad połowa (50,2%) oceniła, że doświadczyła jej negatywnych skutków za trzy kwartały 2021 r. (w II kwartale 2021 r. 57,8% z 4 695 instytucji kultury). Negatywne skutki częściej określane były przez instytucje kultury jako nieznaczne niż znaczne (odpowiednio 1 821 i 535). Największy odsetek odpowiedzi wskazujących na negatywne skutki odnotowano wśród wojewódzkich instytucji kultury (59,4% ogólnej liczby wojewódzkich instytucji kultury).
Za trzy kwartały 2021 r. 85,0% (2002) instytucji kultury, które w swojej ocenie doświadczyły negatywnych skutków pandemii, oszacowało skalę spadku przychodów z działalności gospodarczej na poziomie do 50,0%. Na spadek przychodów z działalności gospodarczej powyżej 90,0% wskazało 35 instytucji kultury (o 61 mniej niż w poprzednim kwartale) – były to przede wszystkim gminne instytucje kultury (31).

Więcej informacji tutaj: Główny Urząd Statystyczny/Obszary tematyczne/Kultura.Turystyka.Sport/Kultura/Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku

Źródło: GUS

Śr., 29 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła