Dodatek motywacyjny tylko za dodatkowe efekty pracy nauczyciela - wyrok NSA

Dodatek motywacyjny tylko za dodatkowe efekty pracy nauczyciela - wyrok NSA fotolia.pl

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

  1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
  2. osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
  3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
  5. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
  6. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 czerwca 2021 r. (III OSK 3357/21) wskazał, że wykładnia § 6 rozporządzenia prowadzi do wniosku, że ze względu na użyte w tym przepisie sformułowania, dodatek motywacyjny przysługuje za dodatkowe i nadzwyczajne efekty pracy nauczycielskiej, a nie za wykonywanie podstawowych obowiązków nauczyciela. Za samo wypełnianie podstawowych zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

W każdym z podpunktów § 6 rozporządzenia legislator posłużył się pojęciem wyraźnie wskazującym, iż wynagradzana w formie tego dodatku jest praca szczególnie odróżniająca się i wyróżniająca się pozytywnie na tle standardowego świadczenia obowiązków nauczycielskich. Pojęciami i zwrotami tymi są: osiągnięcia, innowacje, zaangażowanie, szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków. 

Źródło: CBOSA

Niedz., 17 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka