Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego - propozycje MEiN

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego - propozycje MEiN fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zaproponowało czteroletni okres wprowadzenia do zawodu. 

W trakcie okresu wprowadzenia do zawodu:

 1. nauczyciel otrzyma wsparcie mentora;
 2. w drugim roku pracy nauczyciel przeprowadzi 2 lekcje otwarte z udziałem w miarę możliwości: nauczyciela konsultanta lub doradcy metodycznego lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć;
 3. w drugim roku pracy dyrektor dokona oceny pracy nauczyciela;
 4. w trzecim roku pracy nauczyciel złoży dyrektorowi deklarację o przystąpieniu do egzaminu;
 5. w czwartym roku dyrektor dokona oceny pracy nauczyciela.

Dwuczęściowy egzamin – sprawdzian praktyczny oraz test wiedzy i predyspozycji zawodowych.

Sprawdzian praktyczny - ocena umiejętności metodycznych oraz predyspozycji nauczyciela do zawodu:

 1. w czwartym roku okresu wprowadzenia nauczyciela do zawodu (najlepiej w pierwszym semestrze) – nauczyciel przeprowadzi 2 lekcje/zajęcia otwarte z udziałem (max. 3 osób) - dyrektora, eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej oraz w miarę możliwości: nauczyciela konsultanta lub doradcy metodycznego lub nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć (może być nauczyciel z innej szkoły) oraz dodatkowo - na wniosek nauczyciela - przedstawiciela związków zawodowych (jako obserwatora) po każdej lekcji nastąpi:
  • omówienie lekcji oraz rozmowa z nauczycielem, związana z metodyką oraz umiejętnościami miękkimi nauczyciela,
  • obserwujący lekcję przedstawią nauczycielowi: teoretyczny problem, sytuację dydaktyczno-wychowawczą, związane z pracą nauczyciela, a ten zaproponuje sposób zachowania, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  • w trakcie omawiania lekcji (lub w trakcie prowadzenia zajęć) nauczyciel wykona zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 2. po pozytywnie zaopiniowanych lekcjach, dyrektor wyda zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia nauczyciela, prowadzonych zajęciach, kwalifikacjach nauczyciela oraz o realizacji lekcji z uwzględnieniem dat oraz tematów zajęć i zadanych pytań i zadań; do zaświadczenia dyrektor załączy formularze z punktacją za poszczególne elementy lekcji; zaświadczenie nauczyciel niezwłocznie przekaże do instytucji zewnętrznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego.

Test wiedzy i predyspozycji zawodowych (propozycje do dyskusji):

 1. miejsce i organ odpowiedzialny za przeprowadzenie testu – instytucja zewnętrzna odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego,
 2. czas: 90 minut,
 3. termin: ostatni tydzień czerwca/pierwszy tydzień lipca i styczeń/luty,
 4. arkusze testów dostosowane do: nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli placówek albo zestawy dostosowane do prowadzonych zajęć, nauczanego przedmiotu,
 5. zakres tematyczny dla wszystkich:
  • obowiązki nauczyciela,
  • bezpieczeństwo,
  • profilaktyka,
  • statut,
  • dokumentacja szkoły,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • kształcenie dzieci/młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • wycieczki,
  • pierwsza pomoc,
  • predyspozycje do zawodu (elementy testu predyspozycji);
 6. zakres tematyczny w zależności od zestawu:
  • podstawa programowa,
  • ocenianie,
  • psychologia rozwojowa (do rozważenia przesunięcie tego zagadnienia do zestawu tematów dla wszystkich nauczycieli),
  • metodyka/dydaktyka,
  • pedagogika,
  • konspekt lekcji (do wyboru w zależności od przedmiotu lub wersje przedmiotowe arkuszy) z określeniem czasu poszczególnych elementów lekcji, celów, rekapitulacji, metod, form pracy, środków dydaktycznych i pracy domowej;
 7. po 3 pytania z każdego tematu w poszczególnych zakresach, za każdą odpowiedź – 1 pkt, z wyjątkiem konspektu za który może być 8 pkt, łącznie 60 pkt, test zaliczony 60% - 36 pkt (do dyskusji),
 8. egzamin będzie sprawdzany przez egzaminatorów ds. awansu,
 9. decyzja o nadaniu stopnia będzie wydana przez dyrektora szkoły na podstawie zaświadczenia dyrektora instytucji zewnętrznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (do dyskusji).
Pt., 1 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka