Przygotowanie podstaw programowych i podręczników - informacja MEiN

Przygotowanie podstaw programowych i podręczników - informacja MEiN fotolia.pl

15 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas którego przedstawiona została informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat przygotowania podstaw programowych i podręczników.

Informację przedstawił dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Artur Górecki.

Na wstępie Pan Dyrektor zaznaczył, że harmonogram przekształceń poszczególnych typów szkół oraz skorelowany z nim harmonogram wdrażania zmian programowych w tych szkołach wynikający ze zmian określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe jest sukcesywnie wdrażany od roku szkolnego 2017/2018. Proces wdrożenia zakończy się w roku szkolnym 2023/2024.

Jak mogliśmy usłyszeć w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych zmiany programowe objęły już wszystkie klasy, natomiast w szkołach ponadpodstawowych (których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego) zmiany programowe są w trakcie procesu wdrażania.

W okresie pandemii i związanym z tym nauczaniem zdalnym/hybrydowym szkoły mogły indywidualnie decydować o ewentualnych zmianach zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach i dostosowania tego zakresu do ograniczeń, które wynikają ze specyfiki nauczania na odległość. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania jest przewidziana w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dyrektor Artur Górecki wskazał, że Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę przedłużający się okres nauki zdalnej zdecydował o ograniczeniu wymagań egzaminacyjnych (egzamin ósmoklasisty oraz maturalny) na lata szkolne 2020/2021 oraz 2021/2022 oraz o wprowadzeniu dodatkowych godzin na zajęcia wspomagające w celu umożliwienia uczniom utrwalenia wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Zmiany dotyczące podstawy programowej będą dotyczyły języka polskiego (w zakresie listy lektur) oraz kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
W związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych w 2021 r. wydano 146 decyzji o dopuszczeniu podręczników do kształcenia ogólnego do użytku szkolnego, w tym 90 podręczników dla szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego i technikum oraz branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

PO wystąpieniu Pana Dyrektora głos zabrali posłowie, którzy poruszyli następujące zagadnienia: możliwość przywrócenia jednozmianowej nauki w szkołach, propozycję wprowadzenia dodatkowej lekcji historii, kierunki i cele ministerstwa przy rezygnacji z niektórych przedmiotów, brak możliwości wyboru podręczników, ze względu na fakt, że do niektórych przedmiotów jest tylko jeden podręcznik. Zwrócono również uwagę na potrzebę różnego rodzaju cyfrowych formatów podręczników.

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka