Wrześniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST

Wrześniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST fotolia.pl

21 września br. podczas Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST uzgodniono 4 projekty aktów prawnych i dyskutowano o proponowanym zwiększeniu roli kuratora oświaty oraz założeniach do budżetu oświaty na 2022 r. i wynagrodzeniach dla nauczycieli. 

Opinię pozytywną Zespołu otrzymały następujące projekty:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze Handel.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Do opiniowania obiegowego skierowano wniosek Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o zaopiniowanie wpisu zawodu technik elektroautomatyk okrętowy do klasyfikacji zawodów szkolnictwa, ponieważ został przekazany członkom Zespołu na dzień przed posiedzeniem. 

Natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, ponieważ jest jeszcze na etapie uzgodnień międzyresortowych, powróci na kolejnym posiedzeniu Zespołu w nowej wersji. 

Pierwszym tematem spraw różnych był wniosek ZPP o informację, ile było sytuacji, w których kurator wystąpił do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły, który nie realizował zaleceń lub nie wprowadził programu naprawczego za ostatnie 3 lata. Jak wynika z odpowiedzi MEiN w ciągu ostatnich 5 lat było 5 takich przypadków, w ostatnich 3 latach – 2. W związku z faktem, że są to sytuacje sporadyczne strona samorządowa zgłosiła wniosek o przygotowanie przez MEiN informacji:

  • ile programów naprawczych jest realizowanych w tej chwili w szkołach? Ustalono, że odp. zostanie przygotowana na piśmie, bo trzeba to sprawdzić z kuratorami (nie ma centralnego rejestru takich informacji);
  • czy organ prowadzący odwołał dyrektora w tych 5 przypadkach z ostatnich 5 lat? 

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Zespołu odbędzie się dyskusja w tej sprawie. 

Drugim tematem spraw różnych była prośba strony samorządowej o przekazanie przez MEiN informacji dotyczących założeń budżetu oświaty na 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2022.

Minister Marzena Machałek poinformowała, że subwencja oświatowa w 2022 roku wyniesie 53,3 mld, czyli wzrośnie o 2,6%. Uwzględniono w niej nowe zadania, m.in. wzrost liczby dzieci z orzeczeniami (600 mln zł) czy 500 mln zł na wzrost standardu finansowego A, co ma przełożenie na zwiększenie dotacji przekazywanych przez JST dla szkół niepublicznych; zwiększenie wagi na edukację domową oraz zwiększenie rezerwy do 0,5%. Są też zmiany skutkujące zmniejszeniem subwencji przez oddanie szkół, m.in. Ministrowi Rolnictwa.

Ustalono, że szczegółowa dyskusja dotycząca zarówno subwencji oświatowej, jak i finansowania wynagrodzeń nauczycieli odbędzie się na spotkaniu zespołu ds. monitorowania finansów oświaty.

Przedstawiciele strony samorządowej zwrócili uwagę, że wzrost subwencji oświatowej o 2,6% nie rekompensuje wzrostu kosztów funkcjonowania oświaty ani inflacji, a blisko 90% subwencji pochłaniają płace nauczycieli. 

Na wniosek strony samorządowej ustalono także, że odbędzie się dodatkowe posiedzenie  Zespołu dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” i programu „Poznaj Polskę”.

Czw., 23 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka