Majowy Zespół ds. Edukacji pod znakiem spraw różnych

Majowy Zespół ds. Edukacji pod znakiem spraw różnych fotolia.pl

W majowym porządku obrad Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST omówiono szereg spraw różnych.

I. Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, Burmistrz Kowala poprosił o odpowiedź na złożony uprzednio wniosek dotyczący organizatorów zajęć na świeżym powietrzu – w ramach lekcji wychowania fizycznego. Wiceminister M. Machałek poinformowała, że w obecnej sytuacji wniosek się zdezaktualizował, jako że uczniowie wracają do szkół i zalecane jest prowadzenia zajęć wf-u. na świeżym powietrzu. Wcześniej odmrażanie edukacji wiązałoby się z problemem z dowozami czy zmianą planów lekcji, a w kwietniu sytuacja epidemiczna była trudniejsza i należało ograniczać przemieszczanie się uczniów i rodziców.

II. Przedstawiciel MKDNiS przedstawił stanowisko resortu dot. boisk „Orliki” i możliwości wprowadzenia opłat za korzystanie z obiektów po upływie 10 lat od wybudowania. Poinformował, że resort rekomenduje nieodpłatne udostępnianie „Orlików”, ale decyzję w tej sprawie podejmują JST. Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa.

III. Zajęcia wspomagające dla uczniów

W tym punkcie omówiono projekt covidowego rozporządzenia MEiN dotyczący organizacji i finansowania zajęć wspomagających.

Min. Machałek poinformowała, że tzw. ustawa Covidowa, która przewiduje wzrost rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające jest w tej chwili w Senacie, który zgłosił poprawki. Do końca maja br. powinna zostać przyjęta przez parlament, potem podpisana przez Prezydenta RP. Rozporządzenie wejdzie w życie po opublikowaniu ustawy Covidowej, ale MEiN chce dać JST czas na przygotowanie się do prowadzenia zajęć i zgłoszenie wniosków, więc równolegle przygotowano projekt zmian w Kryteriach podziału rezerwy oświatowej.

Jak wyjaśnił dyr. Jakubczuk rezerwa subwencji ma być zwiększona o 187 mln zł i zostało przygotowane specjalne narzędzie informatyczne, które pozwoli JST składać wnioski o zwiększenie środków na zajęcia wspomagające (będą w nim wszystkie JST i szkoły – trzeba będzie wpisać liczbę godzin przy danej szkole). W oparciu o te dane MEN wystąpi do MF o zwiększenie subwencji dla JST. Terminy są napięte, jeśli chodzi o ten rok szkolny  – środki winny być przekazane ok. połowy czerwca. Do 20 września – w drugiej turze. Zryczałtowana stawka za 1 h zajęć wyniesie 70 zł.

Przedstawiciele Strony Samorządowej zgłosili wnioski o:

  • wydłużenie terminu na przekazanie środków szkołom niepublicznym z 23 do 30 czerwca br. (został przyjęty);
  • rozważenie możliwości prowadzenia zajęć wspomagających od września br., czyli od nowego roku szkolnego (a nie od czerwca). Min. Machałek odpowiedziała, że MEiN daje możliwość rozpoczęcia działań od września lub od czerwca, jako że niektórzy dyrektorzy wnioskowali o umożliwienie prowadzenie tych zajęć już w czerwcu (choć wniosek Strony Samorządowej przekaże min. P. Czarnkowi);
  • objęcie zajęciami wspomagającymi uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  • uruchomienie dodatkowych warsztatów dla uczniów (ew. również rodziców), by złagodzić skutki pandemii. Jak odpowiedzieli przedstawiciele resortu w kwestii zwiększenia pomocy pedagogiczno-psychologicznej MEiN przygotował program wsparcia środowiska szkolnego realizowanego w różnych programach. W programie „Aktywny powrót do szkół” przygotowanym przez AWF-y jest położony duży nacisk na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w aspekcie motywacji do aktywności ruchowej; również program pilotażowy przygotowany przez UKSW. MEN przygotował rekomendacje i program wsparcia dzieci po powrocie do szkół oparty o istniejący system (Kuratorzy oświaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia, sposób pracy z uczniami w kwestii wyrównywania szans i wiedzy) – jak mają pracować nauczyciele, wychowawcy po powrocie do szkół, jako że czas pandemii to był też okres traumy – niektóre dzieci straciły bliskich lub rodzice tracili pracę, więc trzeba je wspierać. MEiN planuje też warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Na stronie MEiN została udostępniona lista materiałów dotyczących problemów, z którymi może spotkać się środowisko szkolne (dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a nawet dorosłych uczniów). MEiN zobliguje poradnie pedagogiczno-psychologiczne do przeprowadzenia warsztatów reintegracyjnych dla szkół ze swojego terenu. w sierpniu – warsztaty dla dyrektorów szkół, które będą miały przygotować kierunki wsparcia środowiska szkolnego na nowy rok szkolny po okresie pandemii. Zostanie przygotowana diagnoza potrzeb szkolnych w tym zakresie i przygotowane programy wychowawczo-profilaktyczne.

W tym samym punkcie omówiono projekt zmiany Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej związanej z wprowadzeniem zajęć wspomagających.

Ustalono, że MEiN udzieli odpowiedzi na wnioski Strony Samorządowej, a wtedy projekt zmian Kryteriów zostanie zaopiniowany przez KWRiST.

IV. Przedstawicielka UMP zgłosiła do spraw różnych na następne posiedzenie Zespołu wnioski o wprowadzenie możliwości rozszerzenia funkcjonalności SIO pod kątem potrzeb JST, a także o omówienie założeń opracowywanych przez MEiN do budżetu na 2022 r., by móc je przedyskutować wcześniej.

V. Przedstawiciel ZMP zaapelował do MEiN o podjęcie próby zwiększenia środków subwencji oświatowej dla JST na rok 2021, by móc sfinansować płace nauczycieli

VI. Przedstawicielka ZPP dopytywała kiedy zostanie podpisane rozporządzenie dotyczące zmian w funkcjonowaniu Domów Wczasów Dziecięcych. Wiceminister M. Machałek poinformowała, że zostanie podpisane w najbliższych dniach. Przedstawicielka ZPP prosiła także o odpowiedź, kiedy resort wyjaśni wątpliwości dotyczące zmian w edukacji domowej, a głównie swoje stanowisko w zakresie wzrostu wskaźnika edukacji domowej w algorytmie podziału subwencji oświatowej na 2021. Odp. Dyrektor J. Jakubczuk poinformował, że trwają jeszcze ostatnie uzgodnienia w kierownictwie resortu, odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po ich zakończeniu.

Śr., 19 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka