Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa fotolia.pl

Od 29 marca do 6 czerwca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe oraz uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj. zajęć on-line oraz kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Informatyka, Matematyka, Przedsiębiorczość, Język angielski, Język niemiecki, Język francuski, Umiejętności uczenia się, Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 172 553,61 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 95%. Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Czw., 25 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba