Realizacja programu OSE tematem dyskusji w Sejmie

Realizacja programu OSE tematem dyskusji w Sejmie fotolia.pl

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podczas posiedzenia, które odbyło się 24 lutego br. rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Informację przedstawił p.o. dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Najwyższej Izbie Kontroli – Dariusz Łubian.

Realizacja programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) umożliwia podłączonym do OSE szkołom dostęp do szerokopasmowego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu oraz stworzyła warunki do wspomagania procesu kształcenia w szkole oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zdaniem NIK proces podłączania szkół przebiega jednak nie w pełni skutecznie, bowiem mimo działań naprawczych Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK), podczas kontroli stwierdzono opóźnienia. Minister Cyfryzacji podjął działania związane z przygotowaniem OSE. Nie zapewnił jednak niezależnej oceny prawidłowości przygotowanej przez operatora OSE koncepcji wykonania sieci oraz weryfikacji zaproponowanego przez operatora kosztorysu prac. Nie została także sporządzona kompletna, zintegrowana, jednolita Dokumentacja Inicjująca Projekt. Natomiast zdaniem NIK Minister Edukacji Narodowej prawidłowo realizował działania w zakresie promocji programu OSE oraz tworzenia i udostępniania, zgodnych z podstawą programową, cyfrowych materiałów edukacyjnych.

Wnioski pokontrolne skierowano do Ministra Cyfryzacji, dyrektora NASK oraz dyrektorów szkół, a dotyczyły one stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i opóźnień.

Komisja rozpatrzyła także informację na temat wdrażania ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Informację przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa – Marek Zagórski.

Wdrażanie OSE rozpoczęło się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tj. 13 grudnia 2017 r., i trwa do tej pory, przy czym rozpoczęcie świadczenia usług OSE nastąpiło z dniem 1 września 2018 r., a od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie szkoły, które jeszcze nie zgłosiły chęci korzystania z usług OSE, objęte są obowiązkiem samodzielnego zapewnienia w tych szkołach usług równoważnych usługom oferowanym w ramach OSE. W ramach sieci szkieletowej OSE powstało 16 regionalnych oraz 3 centralne węzły wymiany ruchu i bezpieczeństwa OSE. Za pomocą tych elementów sieci realizowane są wszystkie procesy zarządzania usługami OSE. Największym problemem okazało się tempo, w jakim operatorzy telekomunikacyjni byli gotowi udostępnić operatorowi OSE wykonane łącza do szkół. W zdecydowanej większości przypadków termin udostępniania łącza przekraczał terminy umowne. Wybuch pandemii COVID-19 tylko pogłębił ten problem. Sieć OSE, jak i sposób korzystania przez szkoły z usług OSE podlegają bieżącemu monitoringowi. W lutym 2019 r. udostępniono po modernizacji Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, która od marca 2020 r. stanowi rekomendowane przez Ministra Edukacji i Nauki narzędzie realizacji procesu kształcenia na odległość.

W dyskusji dopytywano jakie firmy zewnętrzne realizują program, czy w ramach OSE jest możliwość stworzenia platformy do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz jak program jest wdrażany w małych miejscowościach.

Czw., 25 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka