Funkcjonowanie oświaty po 18 stycznia 2021 r.

Funkcjonowanie oświaty po 18 stycznia 2021 r. fotolia.pl

18 stycznia br. wchodzą w życie zapisy nowelizacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewidziano, że w okresie od 18 stycznia - 31 stycznia ograniczenie funkcjonowanie nie będzie obejmowało klas I-III szkół podstawowych oraz klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym tych zorganizowanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych oraz w jednostkach pomocy społecznej. 

W podanym okresie ograniczenie nie będzie obejmowało również w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. Praktyki te mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te praktyki nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów (dodany ust. 3ja w par. 2 rozporządzenia).

Natomiast od 18 stycznia do 31 stycznia br. ograniczeniem objęto domy wczasów dziecięcych oraz szkolne schroniska młodzieżowe.

Obowiązek zorganizowania przez dyrektora zajęć w szkole lub umożliwienia uczniowi realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły, w przypadku uczniów którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, będzie od 18 stycznia do 31 stycznia br. dotyczył klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Przepis dotyczący szkół podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego wskazujący, że zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik - będzie od 18 stycznia do 31 stycznia br. dotyczył tylko klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Dodatkowo uchylono paragraf, który zobowiązywał do zapewnienia w szkole podstawowej opieki nad dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie lub zwalczanie COVID-19.

W pozostałym zakresie rozporządzenie obowiązuje bez zmian. 

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009201.pdf

Sob., 16 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka