Modernizacja energetyczna budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły

Modernizacja energetyczna budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły fotolia.pl

Od połowy lutego 2021 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następując podmioty

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
  • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
  • jednostki organizacyjne JST;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
  • jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej realizujące projekt na terenie Województwa Dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego; ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przedmiotem konkursu są projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej opartych o system zarządzania energią - typ 3.3 a z ograniczeniem do budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych), w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE. Aby projekt kwalifikował się do wsparcia, minimum 51% powierzchni użytkowej budynku musi być przeznaczona na wskazane wyżej cele. Kwalifikowalne są wydatki związane tylko z tą częścią (w razie potrzeby wydzielone proporcją).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Dolnośląskiego

Czw., 24 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba