Grudniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Grudniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

8 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe - dotyczący monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 

W sprawach różnych omówiono informację MEN na temat wydatków oświatowych w latach 2015-2019 z podziałem na subwencję i środki własne samorządów w różnych typach JST oraz problemy związane z wypłatą dofinansowania 500 zł dla nauczyciela do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który jest potrzebny do prowadzenia nauki zdalnej.

W porządku obrad znalazły się także projekty zmieniające zasady funkcjonowania domów wczasów dziecięcych tj.:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (NR. 3).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (NR 8).

Tematyce powyższych projektów i ich dalszych losów legislacyjnych zostanie poświęcony oddzielny artykuł.

Śr., 9 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka