Propozycja doprecyzowania definicji wychowanka DWD - projekty rozporządzeń

Propozycja doprecyzowania definicji wychowanka DWD - projekty rozporządzeń fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji społecznych i opiniowania w ramach KWRiST projekty rozporządzeń dotyczące doprecyzowania przepisów regulujących funkcjonowanie domu wczasów dziecięcych, w szczególności w zakresie definicji wychowanka tej placówki.

Mowa o projekcie rozporządzenia:

  1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania z 2017 r.;
  2. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach z 2015 r.

W obu projektach zakres zmian jest analogiczny.

Doprecyzowano, że domy wczasów dziecięcych mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami art. 92a–92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 92t tej ustawy oraz krajoznawstwo i turystykę dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wskazano także wprost, że wychowankami domu wczasów dziecięcych są dzieci i młodzież przebywające w domu wczasów dziecięcych w celu realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki z jednoczesnym wspieraniem fizycznego i psychicznego rozwoju tych dzieci i młodzieży oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Wprowadzono przepis określający minimalny czas pobytu wychowanka w placówce, tj. 8 dni. Przyjęto, że 8 dni stanowi najkrótszy czas pobytu, który pozwoli na zorganizowanie dziecku nauki w szkole, połączonej z jednoczesnym wspieraniem jego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, np. turnusy dla dzieci z otyłością, z wadami postawy, z problemami zdrowotnymi, korekcyjno­­­­­­‑kompensacyjne, terapeutyczno­­­­­­‑edukacyjne. Maksymalny czas pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych pozostał niezmieniony i wynosi 12 tygodni.

Z projektami można zapoznać się tutaj oraz tutaj.

Projekty zostaną zaopiniowane podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Czw., 12 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka