Umieszczenie dziecka w placówce

Umieszczenie dziecka w placówce fotolia.pl

Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Samo skierowanie ma charakter wtórny wobec orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, a zatem w istocie ma charakter jedynie wykonawczy w stosunku do wydanego orzeczenia sądu cywilnego, które to orzeczenie stanowi istotną ingerencję w prawa dziecka.

Stosownie bowiem do treści art. 35 ust. 1 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje - co do zasady - na podstawie orzeczenia sądu.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. akt: III SA/Gd 865/19

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka