Wyprawka szkolna A.D. 2011

Wyprawka szkolna A.D. 2011 fotolia.pl

Od wielu już lat Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi działania, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, szczególnie pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jednym z narzędzi służących do tego celu jest program „Wyprawka szkolna”, który pomaga wyrównać dysproporcje dostępu uczniów do podręczników. Program ten będzie kontynuowany w roku szkolnym 2011/2012. Novum będzie poszerzenie kategorii beneficjentów. Obok uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, po raz pierwszy pomoc obejmie uczniów III klasy gimnazjum. Jest to związane z wprowadzeniem na tym poziomie nowej podstawy programowej.

Wsparcie będzie dotyczyło również określonych grup uczniów uczęszczających do szkół artystycznych oraz uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, u których niepełnosprawność wynika z wady wzroku, wady słuchu lub upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim (również wówczas, gdy wchodzą one w skład niepełnosprawności sprzężonych).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać jedynie ze względu na jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

1) kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) inne niż kryterium dochodowe przypadki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z odpowiednimi niepełno sprawnościami sprzężonymi.

Tryb udzielania wsparcia nie uległ poważniejszym zmianom w stosunku do roku bieżącego.

Szacuje się, że uruchomienie w roku 2011 programu „Wyprawka szkolna” pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla około 515 tysięcy uczniów.

Projekty aktów prawne umożliwiających uruchomienie programu tj.

  •  uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”,
  •  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

będą przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej.

fot. morguefile.com

Czw., 17 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski