Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o interpretowaniu przez wójta planu miejscowego na potrzeby organów AAB

WSA o interpretowaniu przez wójta planu miejscowego na potrzeby organów AAB fotolia.pl

„Wojewoda formułując swe stanowisko o zgodności projektowanej inwestycji z ustaleniami planu nie >>oparł się wyłącznie<< na interpretacji odnośnych postanowień planu przedstawionej w piśmie Wójta, lecz zasadnie potraktował te wyjaśnienia jako element materiałów sprawy, poddawanych analizie przed wydaniem decyzji. W ocenie Sądu nie sposób przy tym skutecznie wytykać Wojewodzie błędu (bezpodstawności) w samym fakcie zwrócenia się do Wójta o takie wyjaśnienia” – to teza z wyroku WSA w Gdańsku. Jak uzasadnił ją Sąd?

Według WSA dostatecznej podstawy dla podjęcia takiej inicjatywy dostarczał bowiem w okolicznościach kontrolowanej przez WSA sprawy przepis art. 7 k.p.a., nakładający na organ prowadzący postępowanie obowiązek podjęcia wszelkich czynności wyjaśniających niezbędnych do załatwienia sprawy, a także – niesłusznie „zdyskwalifikowany” w skardze – art. 7b k.p.a., statuujący powinność organów administracji publicznej współdziałania ze sobą w toku postępowania w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy. Oczywiście ten ostatni przepis nie daje w ocenie Sądu jakichkolwiek podstaw do uznania efektów takiego współdziałania (tu: przedstawionej przez Wójta interpretacji w kwestii zgodności projektowanej inwestycji z planem) jako stanowiska wiążącego organ prowadzący postępowanie (tu: Wojewodę). Ale też nic nie wskazywało na to, aby Wojewoda uznał owe wyjaśnienia Wójta w omawianej sprawie za prawnie wiążące – podkreślił WSA.

Zarazem zdaniem Sądu nie powinien uchodzić z pola widzenia fakt, że choć wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje kompetencją do badania zgodności projektowanej inwestycji z ustaleniami m.p.z.p. w toku postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, to jednak z całą pewnością jest organem w tym zakresie merytorycznie przygotowanym i dysponującym niezbędną wiedzą. Potwierdza to zresztą sam ustawodawca, który w art. 15 ustawy planistycznej powierzył wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) rolę organu sporządzającego projekt planu miejscowego – zaznaczył WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r., IV SA/Po 1646/20

Źródło: CBOSA

Sob., 22 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel