Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ewidencja gruntów i budynków – trwają konsultacje nowego rozporządzenia, ZPP zbiera uwagi

Ewidencja gruntów i budynków – trwają konsultacje nowego rozporządzenia, ZPP zbiera uwagi fotolia.pl

Do konsultacji publicznych – oraz równolegle, z wyprzedzeniem, do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wynika z ubiegłorocznej dużej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Związek Powiatów Polskich do 20 maja 2021 r. zbiera uwagi do tego projektu.

Jak wskazują projektodawcy, dotychczasowy zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków był nadmiarowo obszerny, co negatywnie wpływało na możliwość jej sprawnej aktualizacji. W związku z tym projektowane rozporządzenie ma znieść obowiązek gromadzenia w bazie danych ewidencji informacji dotyczącej:

 • numeru rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury,
 • danych o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • wartości gruntów, budynków i lokali.

Równocześnie projektodawcy opracowali listę porównującą przedłożone zmiany do przepisów obecnie obowiązujących:

 1. dostosowano definicję budynku do ustawy – Prawo budowlane;
 2. dostosowano do przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne proces zakładania i modernizacji ewidencji;
 3. doprecyzowano budzące wątpliwości przepisy dotyczące ustalania przebiegu linii granicznych, a w konsekwencji granic działek ewidencyjnych;
 4. ograniczono liczbę niepotrzebnych atrybutów, dla których nie było źródła informacji lub nie były uzasadnione merytorycznie w ewidencji;
 5. ograniczono liczbę przesyłanych do ksiąg wieczystych zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych do przypadków prac realizowanych na zlecenie organu prowadzącego ewidencję z uwagi na fakt, że mimo zawiadomienia wymagany jest kompletny wniosek (wraz z załącznikami) od właściciela;
 6. przyjęto dokument elektroniczny jako podstawową formę przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych;
 7. przywrócono (jako zasadę) zawiadamianie właścicieli o wprowadzonych zmianach w ewidencji w przypadku zmian wprowadzanych na wniosek, a także o zmianach wprowadzanych w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 8. określono zakres informacji zamieszczanych w wykazie zmian danych ewidencyjnych;
 9. zrezygnowano z wypisów z kartotek budynku i lokalu z uwagi na uwzględnienie danych nimi objętych w treści wypisu z rejestru gruntów i wypisu z rejestru budynków w przypadku gdy budynek nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności i lokal nie jest przedmiotem odrębnej własności;
 10. zrezygnowano ze sposobu identyfikacji działek ewidencyjnych uwzględniającego tzw. „arkusz mapy”, który nie ma odzwierciedlenia w strukturze prowadzonych elektronicznie ksiąg wieczystych i wielokrotnie stanowi problem w zrozumieniu oznaczeń w ewidencji gruntów i budynków;
 11. zrezygnowano ze sposobu tworzenia identyfikatorów budynków do działki i arkuszy mapy na rzecz numeracji w obrębach, co jest stosowane w zdecydowanej większości przypadków;
 12. zrezygnowano z wykazywania w ewidencji użytków ekologicznych ze względu na gromadzenie informacji w tym zakresie w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska;
 13. określając rodzaje budynków, które nie będą wykazywane w ewidencji odwołano się do przepisów Prawa budowlanego, wskazując budynki, które nie podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz budynki w budowie, a w przypadku lokali wskazano takie dla których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali;
 14. informacja o tym, czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie będzie treścią ewidencji, ponieważ w momencie gdy cudzoziemiec otrzyma zgodę na zakup nieruchomości na terenie Polski, informacja ta nie ma znaczenia dla sporządzania dokumentów na podstawie ewidencji, informacje te nie są także przedmiotem badań statystycznych tworzonych na podstawie ewidencji, a ponadto minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych przez cudzoziemców na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 15. wprowadzono nowoczesne metody prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych (zgodnych ze standardem WMS i WFS), co ma przełożyć się na możliwość udostępnienia danych w dowolnym portalu internetowym, który ma możliwość podłączenia takich usług;
 16. wprowadzono zmiany redakcyjne i dostosowujące brzmienie niektórych dotychczasowych regulacji do obowiązujących przepisów prawa i rozwoju technologicznego.

 Ankieta ZPP oraz treść projektu dostępne są tutaj.

Pt., 14 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel