Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Art. 122a POŚ a lokalizacja inwestycji celu publicznego – wyrok WSA

Art. 122a POŚ a lokalizacja inwestycji celu publicznego – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wypowiedział się na temat relacji pomiędzy przepisem art. 122a Prawa ochrony środowiska a określeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jakie stanowisko przyjął Sąd?

Jak przypomniał Sąd, według przywołanego przepisu prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

  1. bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;
  2. każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
  3. każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

W ocenie WSA, przepis ten nie prowadzi do wniosku sformułowanego przez SKO, zgodnie z którym monitoring mocy emitowanych pól elektromagnetycznych odbywa się już po uruchomieniu instalacji. Sąd wskazał, że przepis ten zobowiązuje do przeprowadzenia pomiaru poziomów pól elektromagnetycznych „w środowisku” i przed rozpoczęciem użytkowania instalacji, tak aby rozpoznać warunki środowiskowe w jakich instalacja będzie uruchamiana (pkt 1); z kolei w punktach 2 i 3 w przepisie tym nałożono obowiązek pomiarów pól elektromagnetycznych każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub zmiany warunków zagospodarowania terenu. Nie jest zatem według WSA tak, jak wywodziło to Kolegium, tj. że warunkiem uruchomienia instalacji będzie emitowanie przez nią wyłącznie dopuszczalnych prawem poziomów pól elektromagnetycznych. WSA zaznaczył też, że przepis art. 122a Prawa ochrony środowiska nie modyfikuje warunków prawnych dopuszczania do użytkowania obiektów budowlanych – te wynikają z przepisów Prawa budowlanego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2021 r., II SA/Gd 774/20

Źródło: CBOSA

Pt., 30 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel