Sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę – rozporządzenie nowe, zmiany kosmetyczne

Sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę – rozporządzenie nowe, zmiany kosmetyczne fotolia.pl

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii skierował do konsultacji publicznych – oraz równolegle, z wyprzedzeniem, do prac w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, konieczność rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca stanowi, że obecnie obowiązujące rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Ponadto ustawa nowelizująca wprowadziła zmiany w art. 29 ustawy – Prawo budowlane, regulującym katalog robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wśród których znajdują się rodzaje budów, w stosunku do których przewidziany został obowiązek prowadzenia rejestru ich zgłoszeń dokonanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co w konsekwencji wymagało także wprowadzenia zmian do art. 82b ust. 1 ustawy – Prawo budowlane stanowiącego podstawę prowadzenia przedmiotowego rejestru (dot. budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa).

Według projektu rejestr będzie prowadzony, zgodnie z art. 82b ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, wyłącznie w postaci elektronicznej, natomiast rejestr dotyczący terenów zamkniętych będzie mógł być prowadzony w postaci papierowej (art. 82b ust. 3 ustawy – Prawo budowlane). Jak wskazują projektodawcy, przedmiotowy projekt rozporządzenia podtrzymuje obecnie obowiązujący wymóg zastosowania do rejestrów prowadzonych w postaci elektronicznej odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających zmianę oraz utratę wprowadzonych danych.

Ponadto projekt rozporządzenia zakłada (tak, jak obecnie), że do wprowadzenia danych w ww. rejestrach prowadzonych w formie elektronicznej wymagana będzie identyfikacja oraz uwierzytelnienie osoby wprowadzającej dane. Unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane będą przydzielane osobie uprawnionej do wprowadzania danych przez organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr, natomiast uwierzytelnienie następować będzie przy wykorzystaniu certyfikatu potwierdzającego tożsamość osoby wprowadzającej dane, wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z kolei do korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach prowadzonych w formie elektronicznej upoważnieni będą wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr, a wprowadzenie tej zmiany będzie musiało być w rejestrze widoczne – podkreślają projektodawcy.

Projekt zakłada, że przewidziane w nim regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Związek Powiatów Polskich do 25 marca 2021 r. zbiera uwagi do wskazanego projektu – ankieta dostępna jest tutaj. Zainteresowanych samym projektem odsyłamy tutaj.

Pt., 19 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel