Plan miejscowy nie musi zawierać wskazania dot. geometrii dachów

Plan miejscowy nie musi zawierać wskazania dot. geometrii dachów fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który nie przychylił się do stanowiska Wojewody, który kwestionował brak określenia w planie miejscowym rodzaju geometrii dachów. Co dokładnie orzekł Sąd?

W pierwszej kolejności Sąd przypomniał o tym, że zgodnie z art. 4 u.p.z.p. przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w pojęciu władztwa planistycznego mieszczą się przede wszystkim wprowadzone przez plany miejscowe ograniczenia prawa własności. Jak wskazał WSA, w granicach władztwa planistycznego gmina, pragnąc stworzyć warunki do rozwoju terenu, uwzględnia okoliczności mające wpływ na intensywność i rozwój zabudowy.

Przechodząc do clou Wojewódzki Sąd stwierdził, że z przepisów prawa pozytywnego nie wynika, iż gmina ma nakazane określanie w planie rodzaju (typów) geometrii dachów, tak jak zwykle jest to praktykowane. W ramach władztwa planistycznego dopuszczalne jest bowiem przyjęcie tu dowolności (tak jak wpisano to w planie w omawianej sprawie – „geometria dachu – dachy dowolne”). Ponadto Sąd wskazał, że nie tylko takie postanowienie, które jest jasne i nie budzi wątpliwości jest dozwolone, ale nawet brak zapisu odczytywać należy jako zezwolenie na dowolną geometrię dachu (dachów) na danym terenie (por. wyroki WSA w Poznaniu z dnia 17 listopada 2016 r., IV SA/Po 460/16 i z dnia 8 marca 2017 r., IV SA/Po 1003/16).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2020 r., II SA/Go 622/20

Źródło: CBOSA

Pt., 8 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel