O ścianach oddzielenia przeciwpożarowego

O ścianach oddzielenia przeciwpożarowego fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na kanwie jednej z rozpoznawanych ostatnio spraw wypowiedział się co do interpretacji przepisów związanych ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. 

WSA przypomniał o tym, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym brak jest wątpliwości co do dopuszczalności projektowania ścian oddzielenia przeciwpożarowego jako elementów wolno stojących stanowiących urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane i jednocześnie budowli z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego (por. wyrok NSA z dnia 30 grudnia 2015 r., II OSK 1054/14). Zgodnie z definicją z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego przez urządzenia budowlane rozumie się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Jak zauważył Sąd oznacza to, że pod pojęciem urządzeń budowlanych należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a wskazanie w cytowanym przepisie urządzeń ma charakter wyłącznie przykładowy. Urządzenia budowlane mogą stanowić zarówno część obiektu budowlanego (w tym np. budynku), pełniąc wobec niego funkcję służebną, bądź też w pewnych przypadkach, jeśli budowane są jako obiekty odrębne, mieszczą się w pojęciu obiektu budowlanego w kategorii budowli – stwierdził WSA.

Ponadto w ocenie WSA powyższe potwierdza treść przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odnoszących się do bezpieczeństwa pożarowego, gdyż co do zasady § 207 rozporządzenia przewiduje, że budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe (§ 207 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 r., II SA/Gd 221/20

Źródło: CBOSA

Sob., 11 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel