Jak budować społeczeństwo obywatelskie? Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Jak budować społeczeństwo obywatelskie? Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych fotolia.pl

Chcąc działać skuteczniej, bardzo często organizacje pozarządowe łączą się w większe grupy, dzięki czemu mogą łatwiej osiągać swoje cele. Taki charakter ma również OFOP, mająca swoją siedzibę w Warszawie. Poniżej podajemy misję, cele i zadania, jakie sobie stawia ta federacja.

Misja

Budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego.
Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. OFOP podejmuje inicjatywy w imieniu swoich Członków. Rozwój organizacji członkowskich wspierany jest poprzez działania na rzecz ich większej integracji oraz pomoc w budowaniu wizerunku.

Cele

 1. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.
 2. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji.
 3. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.

Zadania

 1. Stworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę przestrzegania przez organizacje członkowskie standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
 2. Zajmowanie stanowiska wobec budzących wątpliwości praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
 3. Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności, w środowisku organizacji pozarządowych.
 4. Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań.
 5. Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowisko organizacji pozarządowych.
 6. Zbieranie informacji dotyczących relacji trzeciego sektora z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości.
 7. Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 8. Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora.
 9. Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych.
 10. Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej.
 11. Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne.

Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj. Polecamy.

Niedz., 29 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun