Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plany zagospodarowania dla obszarów morskich

Plany zagospodarowania dla obszarów morskich fotolia.pl

Plany zagospodarowania przestrzennego wiążemy w myślach z obszarami lądowymi. Tymczasem ustawa z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej przewidują tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Choć możliwość taka istnieje od prawie 10 lat, to do tej pory nie został wydany akt wykonawczy określający zakres „morskich" planów zagospodarowania przestrzennego. Wkrótce ulegnie to zmianie.

Zgodnie z przedłożonym do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich część tekstowa planu powinna:

 1. zawierać położenie obiektów przestrzennych zobrazowanych w części graficznej planu;
 2. określać przeznaczenie poszczególnych akwenów, w szczególności na potrzeby: transportu morskiego, sportu, turystyki i rekreacji, hodowli i upraw morskich, połowów rybackich, wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz układania podmorskich kabli i rurociągów, zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. wskazywać ograniczenia i dopuszczenia w sposobie korzystania z obszarów morskich;
 4. zawierać rozmieszczenie:
  a) akwenów chronionych,
  b) inwestycji celu publicznego,
  c) obszarów występowania udokumentowanych lub potwierdzonych wstępnymi badaniami i informacjami zamieszczonymi na mapach geologicznych złóż kopalin,
  d) obszarów górniczych objętych koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
  e) granic stref zamkniętych i niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa.

Z kolei część graficzna planu ma zawierać w szczególności:

 1. rysunek orientacyjny określający lokalizację obszaru morskiego objętego planem w stosunku do wybrzeża,
 2. granice obszaru morskiego objętego planem,
 3. granice administracyjne, występujące w obszarze objętym planem,
 4. obszary akwenów o określonym przeznaczeniu wraz z ich oznaczeniami,
 5. linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym budowli podwodnych i nadwodnych,
 6. granice i oznaczenia obiektów i stref chronionych,
 7. granice i oznaczenia stref zamkniętych,
 8. obiekty i urządzenia infrastruktury żeglugowej,
 9. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej występujące w obszarze objętym planem.

W planie uwzględniane będą cele i kierunki określone w krajowych strategiach rozwoju, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju, cele i kierunki polityki przestrzennej województw, inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym, a także:

 • ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego właściwych gmin nadbrzeżnych;
 • ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwych gmin nadbrzeżnych;
 • ustalenia planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, a także innych form ochrony przyrody występujących na obszarze morskim objętym planem;
 • ważne pozwolenia i koncesje wydane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie obszaru objętego planem zagospodarowania.
Czw., 20 Gr. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski