Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Modernizacja dzięki PPP - wywiad z Eweliną Kowalską

Modernizacja dzięki PPP - wywiad z Eweliną Kowalską fot. UG Wiązowa

Gmina Wiązowna obecnie realizuje projekt pn. Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ewelina Kowalska, główny specjalista, Wydział Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna, opowiada o tej realizacji:

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych i budowlanych, a także wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej podległych Gminie, do których należą: Szkoła Podstawowa w Gliniance, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie, Gimnazjum w Gliniance, Świetlica w Woli Duckiej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również rozbudowę budynku o nowe skrzydło Szkoły Podstawowej w Gliniance, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie oraz rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie.

Pomysł realizacji inwestycji w formule PPP wziął się z potrzeby rozwiązania problemu jakim jest niewystarczająca infrastruktura szkolna. W związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców (nawet o 300 osób nowo zameldowanych rocznie) wszystkie placówki szkolne są przepełnione, a nauka odbywa się na dwie zmiany.

Modernizacja i rozbudowa kilku szkół jednocześnie w tradycyjnym modelu finansowania stanowiłaby zbyt duże obciążenie dla budżetu. Partnerstwo publiczno – prywatne było jedynym rozwiązaniem pozwalającym na szybką i kompleksową realizację zadania przy minimalnym obciążeniu budżetu jednostki, nie ograniczając możliwości realizacji innych inwestycji.

Podjęcie decyzji przez władze Gminy wymagało przeprowadzenia szeregu działań organizacyjnych i prawnych, w tym opracowania analizy prawno - finansowej.

Pierwszy krok polegał na powołaniu zespołu do spraw wdrożenia partnerstwa publiczno – prywatnego – osób odpowiedzialnych za przygotowanie projektu w formule PPP. Do zadań zespołu należało przede wszystkim określenie założeń koncepcyjnych realizacji inwestycji oraz zebranie materiałów umożliwiających opracowanie analizy prawno -finansowej.

Najważniejszym działaniem na etapie przygotowawczym była identyfikacja potrzeb społecznych i określenie celów projektu, a także prognoza nakładów inwestycyjnych. Audyty energetyczne oraz Programy Funkcjonalno-Użytkowe, które mogłyby stanowić podstawę do dokładnego oszacowania wartości inwestycji powstawały w trakcie prowadzonego dialogu konkurencyjnego z wykorzystaniem proponowanych przez uczestników postępowania rozwiązań technicznych. Wskazanym jest, aby na etapie rozpoczęcia procedury wyboru Partnera Prywatnego JST posiadała PFU oraz audyt energetyczny, które w toku dialogu mogłyby podlegać modyfikacjom.

Przeprowadzenie procedury PPP oraz realizacja projektu wymaga wsparcia w zakresie prawnym, technicznym i finansowym. Istotnym czynnikiem jest zatem właściwy dobór doradców, którzy powinni świadczyć usługi minimum do czasu rzeczowego zakończenia inwestycji tzn. do zakończenia etapu robót.

Dokumentem potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji w formule PPP była analiza prawno–finansowa projektu, która została opracowana przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp. j. Potwierdziła ona wykonalność inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wykazała korzyści wynikające z jego wdrożenia w modelu PPP.

Propozycje podziału zadań i przynależnych im ryzyk między Gminą i Partnerem Prywatnym na etapie inwestycyjnym i operacyjnym projektu zostały w większości uwzględnione w treści projektu umowy. Ponadto proponowana optymalna struktura projektu PPP przedstawiona w analizie została wdrożona na etapie realizacji projektu.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w analizie Gmina Wiązowna podjęła działania m.in.:

  1. Powołano zespół ds. realizacji projektu w formule PPP - dobór członków zespołu zależny był od branż pojawiających się w zakresie inwestycji oraz czynności jakie należy wykonać przy obsłudze projektu.
  2. Przedsięwzięcie ze względu na wielopłaszczyznowy charakter, szczególny sposób finansowania, a także szczegółowo nieustalony zakres przedsięwzięcia – spełniało przesłankę określoną w art. 60b ust. 1 pkt 1 ustawy pzp., tj. możliwość przeprowadzenia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.
  3. Dokonano na podstawie analizy selekcji budynków, które zostały objęte zakresem Projektu. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował przeprowadzenie robót budowlanych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania energią w maksymalnie 8 budynkach użyteczności publicznej podległych Gminie oraz rozbudowę 3 z nich o nowe skrzydła. Minimalny zakres inwestycji obejmował przeprowadzenie robót budowlanych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania energią w 4 budynkach, w tym rozbudowa 2 z nich. Owocem prowadzonego ponad rok dialogu było ustalenie ostatecznego zakresu inwestycji, który w konsekwencji głównie ze względu na aspekty techniczne objął 5 budynków użyteczności publicznej.

Przed rozpoczęciem procedury wyboru Partnera Prywatnego Gmina Wiązowa przeprowadziła także test rynku w celu uzyskania informacji w zakresie możliwości i warunków realizacji przedsięwzięcia. Głównym celem przeprowadzenia testu było określenie założeń współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym i Instytucjami Finansowymi. Memorandum Informacyjne projektu wraz z ankietą zostało rozesłane do przedsiębiorców oraz instytucji finansujących. Wyniki ankiet dały wytyczne do formułowania założeń i warunków brzegowych możliwej współpracy.

Analizy opracowywane na etapie przygotowawczym wykazują możliwości wykonania inwestycji w formule PPP oraz rekomendują kierunki działań, które Gminy podejmują przy prowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego i realizacji projektu. Stanowią one istotne narzędzie w zakresie realizacji przedsięwzięcia, natomiast należy mieć na uwadze, że zakres czynności organizacyjnych i prawnych, a także przyjęcie odpowiedniej strategii zarządzania projektem powinno mieć miejsce jeszcze przed opracowaniem analiz.


Wypowiedź pochodzi z Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego nr 5, wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno –prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn to ważny element projektu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.

Pt., 17 Sp. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska