Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorząd Równych Szans - wywiad z Andrzejem Kalatą

Samorząd Równych Szans - wywiad z Andrzejem Kalatą na zdjęciu: Andrzej Kalata

Projekt partnerski „Razem w lepszą Przyszłość” powiatu żywieckiego został wyróżniony w IX edycji konkursu pt. „Samorząd Równych Szans” organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wyróżnienia w konkursie „Samorząd Równych Szans” przyznawane są za działania mające na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami – pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Informacji na temat projektu Dziennikowi Warto Wiedzieć udzielił Andrzej Kalata, starosta żywiecki.

Dziennik Warto Wiedzieć: Powiat żywiecki za swój projekt uzyskał wyróżnienie za projekt partnerski pt. „Razem w lepszą Przyszłość” w dwóch kategoriach:

  • W śląskiej edycji regionalnej za najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • W ogólnopolskiej edycji w kategorii powiaty za działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Proszę opowiedzieć o projekcie.

Andrzej Kalata: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2015-2017 realizowało projekt partnerski pn. „Razem w lepszą Przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.1 – Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Realizatorami projektu partnerskiego były odpowiednio: Powiat Żywiecki, Gmina Czernichów, Gmina Koszarawa, Gmina Milówka, Gmina Radziechowy-Wieprz, Gmina Ujsoły, Gmina Węgierska-Górka.

Celem głównym projektu partnerskiego było włączenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie. Określenie rodzaju wsparcia oparte zostało o diagnozę potrzeb uczestnika wymykających z uwarunkowań rodzinnych, sytuacji bytowo-materialnej oraz ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Zadania w ramach projektu ukierunkowane zostały na podniesienie kompetencji społecznych, prowadzących do wzrostu zdolności do podjęcia lub utrzymania pracy, wzmocnione działaniami środowiskowymi. 

Dziennik Warto Wiedzieć: Kto był grupa docelową w projekcie?

Andrzej Kalata: Grupę docelową tworzyły 292 osoby zamieszkujące powiat żywiecki, bez względu na wiek, w tym: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, a zwłaszcza osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie efekty przyniósł projekt?

Andrzej Kalata: W ramach zadania realizowanego przez powiat żywiecki zindywidualizowane wsparcie zostało skierowane do 120 osób w tym: 68 kobiet i 52 mężczyzn. Efektem interwencji projektowych było przeprowadzenie 132 kursów zawodnych i edukacyjnych w tym 17 zakończonych egzaminem kwalifikacyjnym, 23 osoby uzyskały status osób poszukujących pracy, a 27 osób uzyskało zatrudnienie. 

Dziennik Warto Wiedzieć: Co było przyczyną powstania projektu? Jakie są dalsze plany powiatu w tematyce pobudzenia aktywności społecznej?

Andrzej Kalata: Podjęcie działań w ramach projektu partnerskiego pn. „Razem w lepszą Przyszłość” nastąpiło po przeprowadzeniu diagnozy środowiskowej pośród klientów PCPR oraz OPS. Wśród barier, na które napotykali uczestnicy projektu pojawiły się takie czynniki jak: zamieszkiwanie na terenie wiejskim z ograniczonym dostępem do infrastruktury społecznej, brak własnego samochodu i/lub brak prawa jazdy przy jednoczesnym ograniczonym dostępie do środków komunikacji publicznej, zamieszkiwanie w znacznej odległości od centrum kulturalnego, rekreacyjno-sportowego, itp., niski status materialny, uzależnienie lub współuzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, utrudnienia w dostępie do Internetu lub nieumiejętność sprawnego posługiwania się nim, niska świadomość na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony środowiska lokalnego, nieumiejętność korzystania z własnych praw, nieznajomość tych praw, brak wiedzy na temat potrzeb rynku pracy, „wyuczona bezradność”, „dziedziczenie biedy”, specyficzne czynniki kulturowe, tj. destrukcyjny wpływ najbliższego otoczenia, stereotypowe myślenie, niechęć i lęk przed dokonaniem zmiany we własnym życiu, brak dostatecznej wiedzy na temat sposobu dokształcania lub przekwalifikowania się, bariery architektoniczne i kulturowe uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnością udział w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym.

Odpowiedzią na powyższe bariery było skierowanie kompleksowych działań projektowych celem niwelowania, łagodzenia skutków wykluczenia społecznego oraz przywrócenia kompetencji społeczno-zawodowych dla osób potrzebujących.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu realizuje podobny w założeniach projekt pt. „Chcę lepiej!”, w celu kontynuowania podjętych działań.

Sob., 28 Kw. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska