Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkolenia dla rodzin - dobre praktyki powiatu łobeskiego - wywiad z Katarzyną Błaszczyk

Szkolenia dla rodzin - dobre praktyki powiatu łobeskiego - wywiad z Katarzyną Błaszczyk .

- Regionalna Akademia Rodziny cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu łobeskiego, w okresie siedmiu miesięcy trwania projektu około 275 osób skorzystało ze szkoleń, warsztatów oraz poradnictwa specjalistycznego – mówi w rozmowie z Dziennikiem Warto Wiedzieć Katarzyna Błaszczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.

Katarzyna Błaszczyk: We wrześniu 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął „Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny”.
Głównym zadaniem projektu było wzmocnienie kondycji rodziny w województwie zachodniopomorskim. We współpracy z powiatami, powołano w  tym celu Regionalną Akademię  Rodziny [RAR].
Przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie zostało podpisane porozumienie między powiatem łobeskim a Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Mediatorów z siedzibą w Szczecinie. Wdrożono dwa projekty pilotażowe, w tym jeden w powiecie łobeskim. Pilotaż skierowany był do osób, które chciały wzmocnić kondycję rodziny.

Dziennik Warto Wiedzieć: Wzmocnić rodzinę, czyli?

Katarzyna Błaszczyk: Mieszkańcy powiatu łobeskiego: małżeństwa, partnerzy, rodziny, babcie i dziadkowie, korzystali z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapii indywidualnej i rodzinnej, mediacji oraz brali udział w cyklicznych, bezpłatnych warsztatach z udziałem specjalistów, tj. „Szkoła dla Małżonków i Partnerów”, „Szkoła dla Rodziców”, „Szkoła dla Babć i Dziadków”, „Program edukacji społeczno – finansowej”. Nie zabrakło także „Szkolenia pracowników służb pracujących na rzecz rodziny” jak i również spotkań tworzących płaszczyznę współpracy samorządu powiatowego, gminnego i organizacji pozarządowych w Akademii Rodziny.

Dziennik Warto Wiedzieć: Czego uczyła Szkoły dla Rodziców?

Katarzyna Błaszczyk: Szkoły dla Rodziców  umożliwiły uczestniczącym w zajęciach rodzicom nabycie umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskimi w sposób konstruktywny oraz nabycie umiejętności wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych dzieci. Wprowadzenie do własnych domów rodzinnych i systematyczne ćwiczenie z własnymi dziećmi zdobytej wiedzy i umiejętności umożliwiło rodzicom zmianę postaw wobec dziecka oraz pełnionych przez siebie ról rodzicielskich.

Dziennik Warto Wiedzieć: A babcie i dziadkowie - czego oni mogli się dowiedzieć?

Katarzyna Błaszczyk: Szkoła dla Babć i Dziadków wzmacniała rolę babci i dziadka w rodzinie. Stworzyła możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, gdzie za pomocą metod aktywnej pracy z grupą, nabywali oni i doskonalili umiejętności interpersonalne oraz wspierająco-wychowawcze w stosunku do własnych wnuków. Proponowane zajęcia warsztatowe miały charakter psychoedukacyjny i integrujący osoby starsze: babcie i dziadków z własnymi wnukami oraz z własnymi dziećmi. Przyczyniały się do aktywizowania osoby w późnej fazie dorosłości w podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju psychospołecznego oraz na rzecz rozwoju młodszych członków swojej rodziny. Zaangażowanie osób starszych w doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych i wychowawczych pozwoliło  na podniesienie ich poczucia własnej wartości, odnalezienie sensu i celu życia, wpłynęło na utrzymanie sprawności intelektualnej, wzmocniło poczucie zadowolenia z osiąganych sukcesów i poczucie bycia potrzebnym.

Dziennik Warto Wiedzieć: Wspomniała Pani także o szkole dla małżeństw.

Katarzyna Błaszczyk: Program Szkoły dla Małżeństw pozwolił partnerom na dokonanie w trakcie zajęć autodiagnozy, diagnozy własnego związku i obszarów dysfunkcji, które zagrażają stabilności rodziny i przeszkadzają w harmonijnym rozwoju. Uczestniczący w zajęciach grupowych mieli okazję skonfrontować swoje wzorce zachowań z modelem funkcjonalnej rodziny. Zajęcia warsztatowe odwoływały się do osobistych doświadczeń uczestników, zmieniając ich zachowania i postawy, rozwijając umiejętności interpersonalne, konieczne w relacjach małżeńskich oraz odpowiedzialnym rodzicielstwie. Małżonkowie trenowali prawidłową komunikację, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wykorzystując techniki mediacyjne

Dziennik Warto Wiedzieć: Ciekawi mnie jeszcze edukacja społeczno-finansowa.

Katarzyna Blaszczyk: Ta część projektu obejmowała zajęcia skierowane do osób młodych. Warsztaty pozwoliły nabyć umiejętności do efektywnego zarządzania budżetem domowym (m.in. sposobu planowania budżetu domowego, tworzenia rezerw finansowych, podejścia do tematu oszczędzania).

Dziennik Warto Wiedzieć: Wielu z nas takie szkolenie by się przydało! W ramach pilotażu prowadzono także grupy wsparcia, czyli?

Katarzyna Błaszczyk: Stworzyliśmy dwie grupy wsparcia. Jedną dla rodziców. Te spotkania przyczyniały się do integracji rodziców, służyły poradą i pomocą innym rodzicom mającym kłopoty w wychowaniu dzieci, wymianie doświadczeń w trudnej pracy z dziećmi. Korzystającymi byli głównie osoby będące uczestnikami zajęć w Szkołach dla Rodziców,  a także osoby korzystające z poradnictwa.
Druga, to grupa wsparcia seniorów. Spotkania pozwoliły wzmocnić poczucie własnej wartości wśród babć i dziadków oraz ich niezastąpionej roli w wielu aspektach życia rodzinnego. Osoby rekrutowały się ze Szkoły dla Babć i Dziadków oraz Uniwersytetu III Wieku.

Dziennik Warto Wiedzieć: Patrząc z perspektywy czasu, jakie rezultaty przyniosła Akademia Rodziny?

Katarzyna Błaszczyk: Bardzo  wiele. Uczestnictwo w Akademii było bezpłatne. Co ważne, projekt skierowany był także do osób spoza systemu pomocy społecznej. Ze szkoleń, warsztatów, zajęć, porad mógł skorzystać każdy bez względu na wiek. Elementy Akademii odbywały się w poszczególnych gminach - z uwzględnieniem liczby osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach. Wypracowano nowe jakościowo rozwiązania dotyczące kontynuacji RAR w przyszłości. Zajęcia odbywały się cyklicznie. Dzięki programowi dostępność do specjalistów z wielu dziedzin była większa, lepsza i łatwiejsza. Zwiększyły się umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, w tym w rodzin wielopokoleniowych. Uczestnicy Akademii nauczyli się samodzielnego rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie i związku.

Dziennik Warto Wiedzieć: Pracownicy służb pracujących na rzecz rodziny także korzystali z projektu?

Katarzyna Błaszczyk: Tak, w ramach szkoleń podnieśli swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne.

 Dziennik Warto Wiedzieć: Na tym nie zakończyły się działania powiatu w zakresie pomocy rodzinie.

Katarzyna Błaszczyk: Po zakończeniu projektu spotkaliśmy się z dużą życzliwością i zainteresowaniem mieszkańców i uczestników, dlatego też powiat łobeski podjął decyzję o kontynuacji Akademii Rodziny ze środków własnych. W oparciu o zdobyte już doświadczenie, chcieliśmy jeszcze bardziej wzmocnić działania na rzecz rodzin poprzez wdrażanie nowych pomysłów, które przełożą się na poprawę kondycji rodzin.

Dziennik Warto Wiedzieć: Czy w ramach tegorocznego projektu kontynuowane były wszystkie działania z poprzedniej edycji Akademii Rodziny?

Katarzyna Błaszczyk: Tak, a dodatkową innowacją było uruchomienie w siedzibie PCPR „pokoiku zabaw” dla dzieci, który powstał po generalnym remoncie pomieszczeń piwnicznych. Z nowego miejsca mogą korzystać zarówno dzieci uczestników zajęć odbywających się w PCPR, jak i dzieci, których rodzice lub opiekunowie korzystają z usług PCPR. W projekcie pn. „Akademia Rodziny w powiecie łobeskim w 2016 r.” udział wzięło 106 osób. Ta edycja także odniosła sukces. Jeszcze po zakończeniu przedsięwzięcia do PCPR w Łobzie zgłaszali się mieszkańcy całego powiatu i sygnalizowali chęć uczestnictwa w podobnych projektach.
Natomiast 1 kwietnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie rozpoczęło realizację projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany jest poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a PCPR jako partner projektu kontynuuje realizację wszystkie działania podjętych w 2015 i 2016 r. Projekt potrwa do końca 2018 r.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Czw., 28 Wrz. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska